Judicial - Processal

El nostre objectiu en aquesta àrea és aconseguir una sortida negociada als conflictes que puguin afectar als seus clients, empreses o particulars, sempre des de la defensa dels interessos d’aquests. És per aquesta raó que s’intenta la solució extrajudicial i l’obtenció de transaccions satisfactòries que evitin els processos judicials, i es porten a terme les oportunes negociacions prèvies amb les parts afectades.

 

No obstant això, en els casos en què no hagi sigut possible l’acord, previ o posterior a l’inici del procediment judicialTax Legal disposa de professionals que intervenen en la direcció de la defensa lletrada i la representació dels interessos del client com a demandant i, si és possible, interposant els recursos pertinents (reposició, súplica, apel·lació, cassació, queixa, etc) davant els òrgans administratius i judicials corresponents (tribunals economicoadministratius, jutjats de 1a instància, jutjats socials, jutjats contenciosos, audiències provincials, tribunals superiors de Justícia, Tribunal Suprem, etc.)

 

Els assumptes defensats pels advocats de Tax Legal de l’àrea contenciosa inclouen, entre d’altres, l’assistència davant els següents jutjats i tribunals:

 

  • Laborals: en els conflictes que sorgeixin entre l’empresa i treballadors o en l’àmbit del dret laboral i de la Seguretat Social.

 

  • Civils: reclamacions de quantitat, controvèrsies en matèria de compliment d’obligacions i contractes, litigis en relació amb arrendaments, nul·litats de contractes, qüestions successòries, declaracions judicials d’hereus, reclamacions de danys i perjudicis, reclamacions per vicis de la construcció, cancel·lació judicial de càrregues i gravàmens, expedients judicials de domini, sol·licitud de mesures cautelars (anotacions registrals, embargaments…), execucions provisionals i definitives de decisions judicials, etc.

 

  • Civils mercantils: reclamacions per clientela i danys, procediments concursals (fallides, suspensions de pagaments, etc.), reclamacions per competència deslleial o relatives a la propietat industrial, exigibilitat de responsabilitats civils a administradors de societats, nul·litat d’acords de societats, etc.

 

  • Tribunals economicoadministratius: impugnació i direcció de reclamacions contra actes de l’Administració Tributària (sancions, liquidacions, etc.) o en relació amb actes de contribuents amb transcendència tributària (p.e. repercussions d’impostos)

 

  • Contenciós administratiu: impugnació d’actes, disposicions i actuacions de fet de les administracions en l’àmbit administratiu – Estatal, AEAT, Seguretat Social, comunitats autònomes, ajustaments, Trànsit… -, així com la sol·licitud de mesures cautelars (p.e. suspensions), reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració, etc.

 

  • Tribunals arbitrals

 

 

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}