Dret Tributari

En aquesta àrea i, en alguns casos, en coordinació amb la resta d’àrees, Tax Legal proporciona una àmplia experiència professional en l’assessorament en qüestions de fiscalitat i dret tributari, abastant, entre altres, els següents serveis:

 

  • Assessorament en la reorganització de grups de societats mitjançant operacions de fusió, aportacions d’actius, bescanvi de valors, creació de societats holding i de societats patrimonials, etc

 

  • Assessorament fiscal en la planificació de la successió de l’empresa familiar i en la liquidació d’herències, llegats i donacions.

 

  • Assistència i direcció d’inspeccions davant l’Administració Tributària: impost de societats, IVA, impost sobre el patrimoni, impost sobre successions i donacions, etc.

 

  • Escrits d’al·legacions, recursos, reclamacions i sol·licituds de suspensió contra liquidacions complementàries, paral·leles, declaracions i derivacions de responsabilitat a societats i administradors, sancions per infraccions tributàries,etc.

 

  • Sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments en el pagament d’impostos.

 

  • Procediments de devolució d’ingressos indeguts.

 

  • Assessorament, sol·licitud de bonificacions i impugnació d’actes administratius en relació a tributs i taxes de caràcter local (contribucions especials, plusvàlues municipals…)

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}