Dret Mercantil

Els professionals de Tax Legal assessoren l’àmbit del dret de societats, incloent-hi la prestació, entre altres, dels següents serveis:

 

  • Constitució i redacció d’estatuts de tot tipus de societats i entitats mercantils: anònimes, limitades, societats laborals, cooperatives, unions d’empreses, etc.

 

  • Assessorament i redacció de clàusules estatutàries especials i d’acords entre socis.

 

  • Convocatòria i assistència a juntes generals de societats, de reunions d’òrgans d’administració i redacció de les actes corresponents.

 

  • Modificacions i operacions societàries: ampliacions i reduccions de capital, trasllats de domicili, canvis de denominació social, modificacions de l’objecte social, transformacions, fusions, escissions, dissolucions i liquidacions, etc.

 

  • Compravendes d’accions i participacions, separacions de socis i canvis d’òrgans d’administració per cessament o renúncia, atorgament de poders.

 

  • Assessorament i reorganització de grups d’empreses mitjançant la constitució i creació de societats holding, aportacions d’actius i activitats, etc.

 

També s’inclou dins d’aquesta àrea l’assessorament i la contractació mercantil respecte a la celebració, modificació, rescissió i resolució de convenis i acords en l’àmbit de l’empresa: comissió, agència, franquícia, distribució, compravenda i arrendament d’indústria, dipòsit i préstec mercantil, intermediació, col·laboració comercial i altres.

 

Aquest assessorament mercantil inclou també qüestions derivades de la propietat intel·lectual (drets d’autor) i industrial (patents i marques) de l’empresa, així com aspectes relatius a la competència comercial entre empreses.

 

Com a matèria específica dins de l’assessorament jurídic-mercantil, Tax Legal intervé en diferents fases de la planificació a l’empresa familiar, des de les primeres entrevistes amb l’empresari i la família, la recollida de dades i informació, fins a la redacció i subscripció del pla de successió i/o protocol familiar: tot això amb la finalitat de regular i dotar de seguretat  jurídica l’organització corporativa i les relacions professionals i econòmiques entre la família i l’empresa, facilitant la transmissió d’aquesta a les noves generacions.

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}