Dret Civil

La prestació de serveis jurídics dins de l’àmbit privat del dret per part de Tax Legal inclou, entre altre, les matèries següents:

 

 • Assessorament, negociació i contractació civil:

 

 • Compravendes, promeses i opcions de compra i venda de béns mobles i immobles; permutes. Dret immobiliari i de la construcció.

 

 • Contractes d’arrendament i subarrendament de finques rústiques i urbanes, així com de béns mobles; contractes d’arrendament amb opció de compra.

 

 • Contractes de préstec, reconeixements de deute i cessions de crèdits.

 

 • Contractes de dipòsits, rendes vitalícies.

 

 • Contractes d’arrendaments d’obra o de serveis i de tot tipus de contractes de col·laboració.

 

 • Constitució de societats civils i comunitats de béns.

 

 • Assessorament i tramitació de tota classe d’operacions hipotecàries i registrals: agrupacions i segregacions, declaracions d’obra nova, divisions en propietat horitzontal, expedients notarials de domini i de major cabuda, hipoteques, cancel·lacions de càrregues, tràmits davant la gerència el cadastre corresponent, etc.

 

 • Assessorament en matèria de propietat horitzontal i comunitat de propietaris.

 

 • Assessorament i preparació de documentació en matèria de constitució i extinció de drets reals (habitació, usdefruit, servituds, hipoteques, etc.).

 

 • Assessorament i actuacions en matèria de donacions i successions (testaments, acceptació d’herències, llegats, legítimes, actes de declaració d’hereus…), així com el càlcul de l’impost corresponent.

 

 • Dret de família.

 

 • Assessorament en matèria de dret a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal.

 

 • Assessorament i constitució d’associacions sense ànim de lucre i fundacions.

 

 • Assessorament en matèria de consumidors i usuaris i condicions generals de la contractació.

 

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}