Auditoria

TAX entén l'auditoria com l'aplicació rigorosa dels estàndards professionals

Els serveis d’assessorament i gestió de TAX en matèria auditora comprenen tant els aspectes referents a l'auditoria obligatòria per imperatiu legal dels comptes anuals com la auditoria voluntària per garantir la informació financera i econòmica que s'utilitza davant de tercers.

 

Auditoria de comptes anuals
L’auditoria de comptes anual generalment es realitza per imperatiu legal. Tanmateix, davant l’auditoria obligatòria hi ha la possibilitat d’auditar-se de forma voluntària. L’assessorament que ofereix TAX per a l’auditoria voluntària comporta un augment de la credibilitat, l’obtenció de la Carta de Recomanacions i un augment de la transparència, entre d’altres avantatges.

 

Valoració d’empreses
La valoració d’empreses pot originar-se per imperatius legals o bé per raons estrictament voluntàries. La Llei assenyala als auditors com els responsables per a realitzar la tasca esmentada.

 

Quin és l’interès de sol·licitar una auditoria voluntàriament?

 

> Per augmentar la credibilitat de la informació econòmica i financera facilitada a tercers (directament o indirectament): clients, entitats bancàries, proveïdors i socis/accionistes.

> Per a l’obtenció de la Carta de Recomanacions com a document fonamental, paral·lel a l’Informe d’Auditoria, en el qual es recullen aquelles recomanacions que al llarg de la realització del treball s’han evidenciat. 

> Per augmentar la transparència de la informació econòmica i financera en cas que els socis o accionistes no participin de la gestió diària. 

> Disminució del nivell de risc (per a l’empresa i els seus representants) en què la societat podria incórrer per possibles diferències rellevants en la interpretació de preceptes legals en els àmbits tributaris, seguretat social, mediambientals, laboral, patents i marques, responsabilitat civil, etc. 

 

Quins són els supòsits més habituals en que la llei exigeix realitzar valoracions d’accions?

 

> Augment de capital amb supressió del dret preferent de subscripció.

> Fusió/escissió de societats. Es requereix informe d’un expert sobre el projecte de fusió/escissió i sobre el patrimoni aportat per les societats que s’extingeixen. (Per societats limitades només és necessari quan hi ha una societat anònima que hi intervé).

> Transmissió voluntària de participacions a títol onerós diferent al de la compravenda (societat limitada). 

> Aquells casos en que el soci té dret a separar-se de la societat: substitució de l’objecte social, modificació del règim de transmissió de les participacions, transformació en societat anònima (societats limitades). 

> En cas de transmissió d’accions nominatives/participacions per causa de mort
 

Altres serveis assimilables a l’auditoria de comptes:  

 

> Revisió limitada dels Comptes Anuals: anàlisi de l’evolució del Compte de Pèrdues i Guanys (globalment o d’una partida concreta), estudi del Balanç de Situació (realització de les exigències, antiguitat de saldos dels comptes de clients i/o deutors), anàlisi de marges (productes, departaments, famílies). 

> Revisió i estudi de l’àrea d’impostos: auditoria fiscal

> Confecció de taules d’amortitzacions: compte comptable, descripció del compte, data d’adquisició, termini d’amortització, dotació anual (fiscal i comptable), amortització acumulada i valor net. 

 

A més del servei d’auditoria, TAX Economistes y Advocats ofereix assessorament integral a les empreses: laboral, legal, fiscal i protecció de dades, entre altres serveis. 

A TAX posem al teu servei un equip de professionals especialitzats en auditoria per empreses, amb més de 30 anys d’experiència. Consulta'ns sense compromís.  

Llistat

  • Auditoria  obligatòria
  • Auditoria voluntària 

  • Carta de recomanacions
  • Auditoria de comptes anuals
  • Valoració d’empreses

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}