Registre horari

El registre de la jornada laboral per tots els treballadors és obligatori des de l’abril del 2018 amb l’objectiu d’acabar amb les hores extra no remunerades.

L’Audiència Nacional també va establir que no és vàlid que el treballador signi un full de paper per tal de fer el registre de la jornada. El registre ha d’incloure les obligacions recollides al Reial Decret-Llei 8/23019, que va afegir a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET) un nou apartat 9 que disposa el següent: “l’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora”, sense perjudici de la flexibilitat horària”. És a dir, l'Audiència Nacional va indicar que no és vàlid aquell registre de jornada que fa una estimació de l'inici i del final de la jornada de l'empleat i que es documenta en paper. Així, l'empresa no pot apuntar l'hora d'entrada i sortida del treballador@ perquè aquest únicament firmi.

Recordem que la legislació indica que l’empresa ha de conservar les firmes d’entrada i de sortida durant 4 anys i han d’estar a disposició dels treballadors, dels seus representants i de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

És necessari que les empreses comptin amb un sistema de registre de jornada fiable i objectiu, que mesuri el temps real de la jornada de Treball de cada treballador.

Des de TAX t’oferim una solució per tal de registrar la jornada dels treballadors que compleix amb els requisits legals establerts. El Portal de l’Empleat de TAX és una eina online que permetrà als treballadors registrar la jornada a través d’ordinador, mòbil amb geolocalització o tablet amb codi PIN o reconeixement facial.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top