Protocol contra l'assetjament sexual

Tenir un protocol d'assetjament laboral és una obligació per a totes les empreses. Encara que l'empresa no tingui obligació de tenir un Pla d'Igualtat, sí que està obligada a tenir d'acord amb la normativa un protocol d'assetjament laboral.

 

Com fer un protocol d'assetjament laboral?

  • Designació de la comissió o de la persona instructora: Es designarà a una comissió instructora formada per tres persones (més un suplent) en empreses que han de tenir un pla d'igualtat.
  • Desenvolupar la normativa interna i les mesures preventives: Dissenyar i desenvolupar tant la normativa interna per a perseguir i prevenir l'assetjament laboral, així com una bateria de mesures preventives.
  • Canal i procediment intern per a realitzar les denúncies: Habilitar un canal de denúncies confidencial, ràpid i accessible per a les víctimes, per a posar en coneixement la situació d'assetjament.
  • Comunicar les mesures a tota la plantilla: a la pàgina web, a la intranet, taulers d'anuncis, correus electrònics, i lliurant còpies a tots els trabajador@s.

 

Les sancions per no disposar de protocol varien des dels 7.501 € als 120.005 €.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top