Conveni propi d'empresa

Amb la publicació de la Llei 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, es va flexibilitzar el fet de poder portar a terme convenis propis de l’empresa i despenjar-se del conveni general aplicable a una determinada activitat. La novetat que s’incorpora va encaminada a garantir aquesta descentralització convencional, per tal de facilitar una negociació de les condicions laborals a un nivell més proper i adequat a la realitat de les empreses i dels seus treballadors.

Així doncs, actualment es dona preferència en l’aplicació als Convenis col·lectius d’empresa respecte dels Convenis col·lectius sectorials, ja siguin d’àmbit nacional, autonòmic o provincial.

Per tant, el conveni d’empresa es converteix en una de les eines de reestructuració més potents al servei de la flexibilitat empresarial, ja que permet als empresaris i treballadors negociar les seves pròpies condicions de treball, al marge de les regulades als convenis sectorials.

Amb un conveni d’empresa es poden recollir especificitats no regulades al conveni d’àmbit superior i que s’adapten a les necessitats de l’empresa. Per tant, es pot crear una regulació a mida, respectant els límits marcats.

 

Existeixen limitacions per pactar un conveni d’empresa?

Amb la Reforma Laboral aprovada durant l’any 2012 els convenis d’empresa tenen prioritat respecte els convenis sectorials en les següents matèries: salaris, abonaments i compensació d’hores extra i retribució de la feina a torns, horaris, distribució irregular del temps de treball i vacances, classificació professional adaptada a l’empresa, adaptació a l’empresa de les modalitats de contractació i mesures per a afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Aquestes matèries es poden pactar per sota del conveni aplicable, però mai per sota del que regula l’Estatut dels Treballadors.

Per tant, el límit es troba a la normativa laboral (Estatut dels Treballadors) que recull els mínims aplicables.

 

¿Com es pacta un conveni d’empresa?

S’ha de constituir una taula negociadora formada per l’empresari i representació unitària o secció sindical. Els membres que constitueixen la taula són un màxim de 13. Quan s’han pactat els acords pertinents, s’aprova el conveni i s’haurà de presentar telemàticament al Registre Autonòmic en un període de 15 dies des de la seva signatura. El Departament de Treball revisarà aquest conveni. Si no vulnera la legalitat ni lesiona greument l’interès de tercers, es procedeix al seu registre, dipòsit i publicació al butlletí corresponent.

L’empresa només pot utilitzar aquesta eina sempre que tingui 6 o més treballadors i aquests escullin representació à eleccions sindicals.

A més, cal tenir en compte que no és obligatori tenir representants dels treballadors si no és a partir dels 10 treballadors i sempre que ho instin els treballadors per majoria.

Les empreses de menys de 6 treballadors no podran negociar un Conveni d’empresa.

 

Quins són els beneficis de tenir un conveni unificat per a tots els treballadors?

  1. El conveni d’empresa és una eina de reestructuració al servei de la flexibilitat empresarial perquè permet als empresaris i treballadors negociar les seves condicions de treball al marge de les regulades pels convenis sectorials.
  2. Es pot negociar el salari base i els complements salarials, que permet una millor adaptació de l’estructura retributiva, vinculant part del salari amb factors com la productivitat, innovació o competitivitat al mercat.
  3. Es pot negociar l’horari i la distribució del temps de treball.
  4. Es poden negociar les mesures per tal d’afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal.
  5. Es poden recollir especificacions no regulades en un conveni d’àmbit superior i que s’adaptin a les necessitats de l’empresa. Més a mida.
  6. Els temes que es poden pactar mai poden estar per sota del que regula l’Estatut dels Treballadors, per tant, el límit es troba a la normativa laboral que recull els mínims aplicables.
  7. Per a pactar un conveni d’empresa cal constituir una taula negociadora formada per l’empresari i una representació d’un màxim de 13 persones.
  8. L’empresa no pot tenir un conveni d’empresa si té menys de 10 treballadors.
  9. En el cas dels Ajuntaments, tenir un conveni unificat per a tots els treballadors (personal laboral i funcionariat) comporta que tots tinguin els mateixos drets i deures davant l’empresa.
  10. En el cas de les empreses que tinguin més d’un conveni o més d’un centre de treball en diferents províncies, per a unificar salaris i condicions a l’empresa.

 

Si t’interessa tenir més informació per a valorar la realització del teu propi conveni d’empresa, contacta amb nosaltres i t’assessorarem.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top