Valoració d’empreses

La valoració d’empreses es pot originar per imperatius legals o bé per raons estrictament voluntàries. La Llei assenyala els auditors com els responsables per a realitzar l’acció esmentada. A TAX et podem ajudar.

Quins són els supòsits més habituals en què la Llei exigeix realitzar valoracions d’accions?

  • Augment de capital amb supressió del dret preferent de subscripció.
  • Fusió/escissió de societats. Es requereix informe d’un expert sobre el projecte de fusió/escissió i sobre el patrimoni aportat per les societats que s’extingeixen. (Per societats limitades només és necessari quan hi ha una societat anònima que hi intervé).
  • Transmissió voluntària de participacions a títol onerós diferent al de la compravenda (societat limitada).
  • Aquells casos en què el soci té dret a separar-se de la societat: substitució de l’objecte social, modificació del règim de transmissió de les participacions, transformació en societat anònima (societats limitades).
  • En cas de transmissió d’accions nominatives/participacions per causa de mort.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top