Altres serveis assimilables a l’auditoria de comptes

Altres serveis assimilables a l’auditoria de comptes:

  • Revisió limitada dels Comptes Anuals: realitzem l’anàlisi de l’evolució del Compte de Pèrdues i Guanys (globalment o d’una partida concreta), l’estudi del Balanç de Situació (realització de les exigències, antiguitat de saldos dels comptes de clients i/o deutors) i l’anàlisi de marges (productes, departaments, famílies).
  • Auditoria fiscal: revisem i estudiem l’àrea d’impostos de la teva empresa.
  • Confeccionem taules d’amortitzacions: compte comptable, descripció del compte, data d’adquisició, termini d’amortització, dotació anual (fiscal i comptable), amortització acumulada i valor net.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top