Altres serveis

L’àrea laboral és una àrea complexa i amb requeriments especials. A TAX t’oferim solucions personalitzades adaptades a cada escenari:

  • Confeccionem i presentem declaracions trimestrals de retencions de rendiments del treball personal practicades a compte de l’IRPF (Mod. 110), incloses les retencions practicades sobre els rendiments d’activitats professionals i empresarials.
  • Elaborem i presentem el resum anual de retencions realitzades a compte de l’IRPF (Mod. 190). Incloem el resum de les retencions practicades sobre els rendiments d’activitats professionals i empresarials.
  • Recalculem mensualment les retencions d’IRPF per a cada treballador segons la seva situació familiar.
  • Actualitzem les taules salarials segons el conveni laboral que regeix l’empresa.
  • Gestionem altes i baixes a la Seguretat Social.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top