Saps quines conseqüències té no legalitzar els llibres o fer-ho fora de termini?

Com s’han de legalitzar els llibres?
Segons l’article 18 de la Llei 14/2013, tots aquells llibres que els empresaris tenen l’obligació de portar s’han de legalitzar telemàticament al Registre Mercantil.

És important que l’empresari tingui una còpia informàtica dels llibres amb el mateix format i contingut que els presentats.

 

Quan s’han de legalitzar els llibres?
S’han de legalitzar abans dels quatres mesos següents a la data de tancament de l’exercici. En el supòsit que l’exercici coincideixi amb l’any natural, l’últim dia serà el 30 d’abril.

Quines conseqüències té no legalitzar els llibres o fer-ho fora de termini?

  • Àmbit Mercantil
    • No existeix cap règim sancionador.
    • Únicament s’esmenta al Reial Decret 1784/1996: “En cas que la legalització se sol·liciti fora del termini legal, el Registrador ho farà constar així a la diligència del Llibre i a l’assentament corresponent del Llibre-fitxer de legalitzacions”.
  • Àmbit Tributari
    • Segons l’article 200 de la Llei General Tributària, l’incompliment d’obligacions comptables i registrals és una infracció greu que pot comportar sancions de  150€ o 300€. No obstant això, no hi ha constància de sancions imposades únicament per manca de legalització dels llibres, sense que hi hagi altres incompliments comptables.

 

Quins beneficis té la legalització de llibres per les empreses?

  • En cas de conflictes entre diverses parts de l’empresa la legalització de llibres és una prova davant els tribunals, ja que si han estat legalitzats el seu contingut no s’ha pogut alterar.
  • La Llei de Societats de Capital exigeix a les societats unipersonals la legalització de llibres (especialment el de contractes amb el soci únic) per tal que els contractes signats entre el soci únic i la societat siguin oposables a la massa en cas de concurs. Si es donés aquest cas, la legalització de llibres permetria al soci únic fer constar els drets de cobrament contrets amb la societat, per exemple, la prestació de serveis professionals.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top