Saps que la teva empresa té una quantitat per invertir en formació?

En aquesta ocasió, des de TAX Economistes i Advocats et volem informar que la teva empresa disposa d’un crèdit anual per finançar la formació dels teus treballadors sense cap cost per a l’empresa. El crèdit que correspon a la teva empresa, te’l vam comentar a principis d’aquest any.

 

Què és la formació bonificada a través de la Fundació Tripartita?
El crèdit per formació que assigna el Ministeri de Treball i Immigració, permet a l’empresa formar als seus treballadors bonificant els costos de formació a càrrec de les quotes de cotització a la Seguretat Social a través de la Fundació Tripartita, que és l’òrgan encarregat de la gestió de la bonificació.

 

Com es calcula l’import per bonificar-se en formació?
L’import total s’estableix anualment i depèn de dos factors: de la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i de la mitjana de treballadors de plantilla de l’empresa. Tota empresa, encara que l’import resultant sigui menor, sempre té assignat un mínim de 420€, que també és el crèdit que tenen les empreses de nova creació. A més a més, les empreses que concedeixin permisos individuals de formació disposaran d’un crèdit addicional segons allò disposat a l’article 13.3 del Reial Decret 395/2007 i a l’article 23 de l’Ordre reguladora d’aquesta iniciativa.

Són moltes les empreses que no estan aprofitant aquestes bonificacions en les seves cotitzacions, bé per no haver iniciat els tràmits corresponents previs a la realització de la formació, bé per no realitzar accions formatives o per manca d’informació sobre aquest tema.

La formació és un actiu capital per l’empresa. No perdis el crèdit (amb cost 0) destinat a la formació dels teus treballadors.

 

NOVETAT: Les empreses de menys de 50 treballadors podran comunicar a l’Administració Pública competent, durant el primer semestre de l’exercici en curs, la voluntat d’acumular el seu crèdit de formació amb el del següent o els dos següents exercicis, de manera que el crèdit de formació no disposat en un exercici es podrà aplicar en el següent o fins als dos següents, segons la voluntat manifestada per l’empresa. Les quanties no disposades en l’últim dels exercicis esmentats es consideraran desestimades per les empreses i no es podran recuperar per exercicis futurs.

 

Si vols que et recordem quin és l’import que tens pendent actualment per bonificar-te, contacta amb el teu assessor/a laboral si us plau

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top