Saps què és la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL)?

L’Emprenedor de Responsabilitat Limitada (en endavant, ERL) és una persona física que exerceix una activitat econòmica o professional per compte propi, personal i directe i la responsabilitat patrimonial de la qual és limitada enfront a tercers (el que es coneix popularment com a empresari individual o autònom). 
 
Aquesta figura ja venia regulada a la Llei 14/2013, del 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, si bé ara amb l’aprovació de la llei Crea y Crece (que entra en vigor el 19 d’octubre) s’ha fet un pas endavant per a millorar la protecció del patrimoni dels empresaris individuals pels deutes derivats del seu negoci. Així doncs, mitjançant una senzilla inscripció de l’emprenedor al Registre Mercantil, es pot aconseguir protegir dels creditors l’habitatge familiar i els béns mobles afectes a l’activitat de l’empresari individual. 
 
Els requisits fonamentals:

  • Respecte de l’habitatge a aquests efectes són: no tenir un valor superior a 300.000€ (450.000€ en poblacions de més d’un milió d’habitants), que no estigui relacionada amb l’activitat empresarial i que l’emprenedor la identifiqui expressament per quedar exclosa de responsabilitat.
  • Respecte als béns mobles: dos anys de facturació agregada.
  • S’exclou d’aquesta exoneració el deute públic.
  • Respecte del seu patrimoni empresarial, entenent com a tal els béns mobles que l’empresari posseeix i que estan afectes a la seva activitat i els que els substitueixin, havent-los d’identificar expressament per tal que quedin protegits.

 
Quins beneficis té ser Emprenedor de Responsabilitat Limitada?
Les persones físiques que adoptin la figura d’ERL al Registre Mercantil, tindran els següents avantatges:

  • Els deutes derivats de la seva activitat no afectaran al seu habitatge ni als béns mobles professionals prèviament identificats.
  • Permet fer apoderaments electrònics.
  • No són necessaris els tràmits d’adquisició de la personalitat jurídica diferenciada (constitució de societat).
  • Procediment àgil i econòmic. Totalment electrònic.

 
Qui pot sol·licitar ser ERL?

Els emprenedors, persona física, sigui quina sigui la seva activitat. 
 
Com i on em dono d’alta a ERL?
Enviem al Registre Mercantil competent pel domicili de l’empresari, la instància de “Sol·licitud d’Inscripció Emprenedor de Responsabilitat Limitada”. 
 
Quins requisits es necessiten?
Els sol·licitant ha de disposar d’internet i certificat digital vàlid que l’identifiqui (Col·legi de Registradors, FNMT). 
 
On aconsegueixo la instància d’alta de ERL i com la tramito?
A través de la web del Col·legi de Registradors, és a dir: https://www.registradores.org/. Accedim a l’opció “Registre Online” i seleccionem dins de la pestanya “Registre Mercantil” l’opció “Veure tots els tràmits”. Aquí escollim “Presentació Telemàtica” i omplim i enviem la instància denominada “Sol·licitud Inscripció Emprenedor de Responsabilitat Limitada”. 
 
Quines obligacions comporta?
La presentació dels comptes de l’emprenedor (pendent de que es publiqui el formulari) una vegada a l’any.
 
Què garanteix aquest sistema?
Aquest sistema proporciona agilitat i eficàcia en les operacions emprenedor-registre. D’altra banda, limita el risc que l’emprenedor per compte propi hagi contret pels seus deutes, protegint el seu habitatge. 
 
Quan entra en vigor?
El 19 d’octubre del 2022. 
 
Quin és el principal avantatge?
Que els autònoms que s’inscriguin al Registre Mercantil poden aconseguir que, com a conseqüència de la seva activitat professional, no es pugui embargar el seu domicili familiar ni els béns mobles afectes a activitats professionals, com pot ser el vehicle. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top