Sancions per l’ús fraudulent dels contractes fixes discontinus

Des de la reforma laboral, gairebé la meitat dels contractes formalitzats són fixes, ja que per fer un contracte temporal és necessari acreditar la causa del contracte, les circumstàncies concretes que el possibiliten i la connexió d’ambdues amb la seva durada. 

Dins de la contractació indefinida, el contracte més utilitzat per les empreses és el fixe discontinu, fins i tot en sectors que no l’utilitzaven anteriorment. Per aquest motiu, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) començarà una campanya de control que té com a objectiu detectat el possible frau en l’ús d’aquest contracte. 

L’Estatut dels Treballadors estableix que el contracte fixe discontinu està destinat a cobrir una necessitat de treball estacional o que, sense necessitat de ser-ho, tingui caràcter intermitent o cíclic i es repeteixi en el temps, en dates certes, determinades o indeterminades. 

Actualment, l’Estatut dels Treballadors permet en els casos en què l’empresa compti sempre amb els mateixos treballadors per a prestar servei en dates concretes, la contractació indefinida d’aquests i la successiva represa de l’activitat a través de la perceptiva crida, en la qual s’insti al treballador a reincorporar-se al seu lloc de treball. 

No obstant, no significa que es puguin celebrar contractes fixes discontinus per a qualsevol situació. Fer un contracte temporal quan en procedeix un de fixe discontinu es considera frau de llei i transformarà el contracte en indefinit ordinari. 

 

Quin és l’objectiu de la campanya de control?
L’objectiu és verificar que no s’estan utilitzant aquests contractes per tal de cobrir necessitats fixes però continues per a l’empresa, substituint a l’indefinit, que ha de ser la modalitat ordinària del mercat laboral. 

També es pretén controlar que no s’aprofitin els períodes d’inactivitat pel gaudi indegut de la prestació per atur mentre es treballa irregularment. 

L’actual contracte fixe discontinu, essent un contracte indefinit que merita antiguitat i permet als treballadors accedir a drets com la indemnització per extinció de contracte, reservada, en la majoria de casos, a contractes indefinits, té una regulació tan àmplia que permet a moltes empreses el seu ús per a substituir els contractes temporals. 

La nova regulació no implica que tot contracte indefinit pugui ser fixe discontinu. Si la necessitat del lloc de treball és persistent i no obeeix a períodes alterns o intermitents, procedeix celebrar un contracte fixe ordinari i el frau de llei podrà ser severament castigat per la ITSS. 

 

Com es realitzarà la campanya de control?
La ITSS, mitjançant tecnologies com el creuament massiu de dades, detectarà les empreses que estan utilitzant el contracte fixe discontinu de manera fraudulenta. 

 

Quines sancions existeixen?
La reforma laboral va establir sancions més fortes per les infraccions laborals: 

  • Increment de les sancions relacionades amb la feina irregular: fins als 10.000€. 
  • Aplicació de la sanció per cada persona treballadora implicada. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top