S'amplia el termini de les ajudes de solvència empresarial a autònoms i empreses

El RDL 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l'impacte de l'escalada de preus del gas natural i l’electricitat, modifica el RDL 5/2021 de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de COVID-19, per la qual s'amplia l'àmbit temporal cobert per les ajudes directes per a autònoms i empreses.


En aquest sentit, s'amplia en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre, el termini de cobertura de les ajudes. Així, aquestes ajudes de caràcter finalista podran emprar-se per al pagament de deutes i costos fixos assumits per les empreses des de març de 2020 fins al 30 de setembre de 2021.

 


A quines finalitats es podran destinar aquestes ajudes? A costos fixos incorreguts inclou les pèrdues comptables generades durant el període de cobertura. Així, els autònoms i empreses podran destinar les ajudes a satisfer deutes i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que s'hagin generat en el termini establert i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021 (data d'entrada en vigor del Reial decret llei 5/2021).


Aquestes modificacions permetran a les comunitats autònomes que encara disposin de part dels recursos assignats realitzar noves convocatòries d'ajudes en el que resta d'any.

 


Requisits

  • -Les empreses receptores no podran tenir el seu domicili en un paradís fiscal, ni estar en concurs, ni haver cessat l'activitat en el moment de la sol·licitud.
  • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  • Certificar una caiguda d'ingressos de, com a mínim, el 30%, respecte al 2019. El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar a finals d'abril un reial decret en el qual incloïa un canvi substancial, per la qual cosa estenia l'ajuda per a aquells que també van tenir pèrdues al 2019, l'any anterior a la pandèmia, a causa de circumstàncies excepcionals.

 


Quantitat màxima de les ajudes

Les ajudes no podran superar aquests límits màxims:

  •  3.000€ per a empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l’IRPF.
  • Per a empresaris i professionals que el volum d'operacions anual hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte el 2019, l'ajuda màxima que es concedirà serà:
    • El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa a l'IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de deu empleats.
    • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de deu empleats.


IMPORTANT: hem d'esperar que cada Comunitat Autònoma indiqui si queda pressupost per a aquestes ajudes i com s'haurà de gestionar.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top