Retribució flexible: què és i com pot ajudar-te a pagar millor als teus empleats?

Què és la retribució flexible?

La retribució flexible és una manera d'aprofitar les exempcions fiscals o la diferent valoració en conceptes salarials donant com a resultat una disminució en l'IRPF de l'empleat i amb això un augment en el seu líquid percebut, però això sí, mantenint la mateixa cotització.

Cada empleat podrà triar quina part de la seva retribució vol continuar percebent com a salari monetari i que part vol rebre en forma de productes. No es tracta de pagar més, sinó de pagar millor.

Considerem com a salari la totalitat de les percepcions econòmiques obtingudes pel treballador, en diners o en espècie, amb el condicionant que aquestes últimes no poden superar el 30% del total de les percepcions salarials.

Quines despeses són deduïbles en la retribució flexible?

El treballador pot decidir els elements que més li puguin interessar deduir i en quina quantitat de cadascun d'ells en funció dels seus interessos i necessitats personals.
L'empresa li presta un servei al treballador que li permet flexibilitzar la seva retribució atenent les seves necessitats i per tant la percepció del treballador enfront de l'empresa millora positivament.

Entre els possibles elements a deduir ens trobem:

1. Despeses en escoles bressol:

Despeses corresponents al primer cicle d'educació de 0 a 3 anys per un centre educatiu homologat per l'Administració Pública.

Ha d'estar inscrit/a en la guarderia el mes complet i resultarà exempta la quota mensual.

  • Existeix una excepció en la limitació d'aquesta tipologia de retribució flexible i la trobem al País Basc on estaran exempts “solament” 1.000 euros anuals.

És important saber que, avui dia, aquest tipus de retribució és compatible amb la deducció de fins a 1.000 euros anuals quan el contribuent que tingui dret a la deducció per maternitat hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del menor de tres anys en guarderies. A aquest efecte, s'entendran per despeses de custòdia les quantitats satisfetes a guarderies i de centres d'educació infantil per la preinscripció i matrícula d'aquests menors, l'assistència, en horari general i ampliat.

Per a una correcta aplicació d'aquests estalvis fiscals, la deducció haurà de realitzar-se sobre els imports que no siguin subvencionats ni tampoc exempts per retribució flexible.

Exemple:

2. Assegurança mèdica:

L'assegurança mèdica podrà donar cobertura al propi treballador o treballadora, podent arribar a més al seu cònjuge i descendents.

 Les primes satisfetes no podran excedir de 500€ anuals per cada persona assegurada o de 1.500 euros per a cadascuna d'elles amb discapacitat. L'excés sobre aquestes quanties constituirà retribució en espècie.

Exemple:
En el supòsit pràctic la persona treballadora es fa càrrec de la seva cobertura, la del seu cònjuge i la del seu dos progenitors amb un import mensual de 39€. Pel que l'import anual que serà de 468€ x 4 assegurats = 1872 € exempts ja que les quotes anuals no superen els 500€ per assegurat.

3. Vals de menjar:

Utilitzables durant els dies hàbils per a tot el personal amb jornada laboral partida i sempre que no es percebin dietes de manutenció.

Estan exempts fins a 11€ diaris i l'excés serà retribució en espècie per al treballador.
La quantia no consumida en un dia no podrà acumular-se a un altre dia ni podrà obtenir-se un reemborsament del seu import.

  • Per a fer-nos una idea de què pot arribar a suposar al llarg de l'any, 11€ diaris x 20 dies laborables al mes (aprox.) x 12 mensualitats. Resultaria un import exempt de 2.640 euros.

4. Servei de transport:

Estarà exempt de tributació el lliurament de targetes per a l'adquisició de títols del servei públic de transport col·lectiu de viatgers, sense excedir els 136,36€ mensuals i amb un límit anual de 1.500 euros.

En el supòsit d'un excés dels imports exempts previstos tant mensual com anual, aquests imports computaran com a retribució en espècie.

Igual que els vals menjar, seran intransmissibles i no podrà obtenir-se un reemborsament de l'import.

5. Cursos de formació:

Les formacions han de suposar despeses d'estudi per a la capacitació o reciclatge personal i vingin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o característiques del lloc de treball.

El seu cost està totalment exempt de tributació.

Cal tenir en compte que no és compatible amb la bonificació per part de l'empresa d'accions formatives per FUNDAE (antiga tripartida).

6. Lliurament d'accions:

Aquest supòsit és una mica més complex. Primer, les accions o participacions han de ser de l'empresa (o d'una de les empreses del grup empresarial).

L'oferta s'ha de realitzar a tots els treballadors de l'empresa on presti els serveis podent-se així delimitar uns mínims d'antiguitat per a tots ells.

Que cada treballador/a conjuntament amb el seu cònjuge o familiars de segon grau no tinguin participacions, directa o indirecta, a la societat en la qual presten els seus serveis o qualsevol altra del grup, superior al 5%.

Els títols hauran de mantenir-se durant, almenys, 30 anys. En cas contrari tindria implicacions fiscals.

7. Cotitzacions:

Ha de considerar-se que segons la Inspecció de Treball tot salari flexibilitzat cotitzarà a la Seguretat Social, d'aquesta manera, amb caràcter general legals, les bases de cotització es mantindran, per tant l'empleat conservarà el mateix nivell de prestacions per desocupació, incapacitat, jubilació….

De la mateixa forma, la retribució flexible tampoc tindrà incidència en el càlcul de les indemnitzacions per acomiadament.

8. Instrumentalització:

La retribució flexible haurà d'instrumentar-se mitjançant la comunicació a tota la plantilla de què existeix aquesta possibilitat i sobre els beneficis seleccionats de tots els oferts per l'empresa.

Per a formalitzar l'acord entre les parts, haurà de signar-se un annex o document de novació del contracte de treball on s'especifiquin els imports llevats del salari de l'empleat i les obligacions assumides per part de l'empresa.

Estàs interessat a implantar la retribució flexible en la teva empresa? A TAX t'ajudem

T'oferim:

  • Contractació de productes a través de la plataforma
  • Redacció dels Contractes de novació per als treballadors que han triat productes de retribució flexible.
  • Assessorament i aplicació en nòmina dels productes triats.
  • Seguiment dels productes aplicats en nòmina.

Recorda: amb la utilització de la RETRIBUCIÓ FLEXIBLE aconseguim:

  • Un augment en el net disponible del treballador.
  • Mantenim inalterat els costos de personal per a l'empresa, tant pel que fa a salari brut com a costos de la Seguretat Social.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top