Resum d’ajudes vigents per a autònoms

1.- Art. 5. Pròrroga per a la prestació extraordinària d’autònoms per suspensió d’activitat

Requisits: 

 • A partir de l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les activitats com a conseqüència d’una resolució adaptada per l’autoritat competent. 
 • Estar afiliats i en alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, abans de l’1 de gener de 2021. 
 • Estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió de l’activitat no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom per a que en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.
 • Continuar d’alta mentre percebi la prestació.

Inici i fi de la prestació:

 • Pel reconeixement de la prestació des del dia següent a la data de la resolució que acorda el tancament, haurà de sol·licitar-se dins dels primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor del tancament. 
 • Si es sol·licita després d’aquests 21 dies, la prestació s’iniciarà des del dia de la sol·licitud. 
 • La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, finalitzant el dret a la mateixa l’últim dia del mes en que s’acordi l’aixecament de la suspensió o el 31 de maig de 2021 com a màxim. 

Base de càlcul:

 • 50% base cotització mínima de la seva activitat.
 • 70% si es família nombrosa i són els únics ingressos de la unitat familiar. 
 • 40% si conviuen en un mateix domicili dos o més persones amb dret a prestació (fins a primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat). 

Cotització:

 • Si es sol·licita dins dels 21 dies naturals: exempt des del primer dia del mes en que s’adopti la mesura del tancament fins l’últim dia del mes següent al que es va aixecar la mesura. 
 • Si es sol·licita després dels 21 dies naturals: exempt des del primer dia del mes en que s’adopti la mesura, però el període anterior a la sol·licitud no s’entendrà com cotitzat. 

Incompatibilitats: 

 • Amb el treball per compte aliè quan els ingressos siguin superiors a 1,25 cops l’import del SMI. 
 • Amb el treball per compte propi.
 • Amb percepció de rendiments procedents de la societat que ha suspès l’activitat. 
 • Amb prestacions de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la seva activitat.
 • Amb ajudes a la paralització de la flota (treballadors del mar). 

PRÒRROGA. Disposició transitòria segona.

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 venien percebent la prestació extraordinària de cessament d'activitat per suspensió temporal de l’activitat contemplada a l’apartat 1 del art. 13 del RDL 30/2020, de 29 de setembre, la continuaran percebent, amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que continuï l’activitat suspesa i fins l’últim dia del mes següent al que s’aixequi dita mesura o fins el 31 de maig del 2021 si aquesta última data és anterior. 

 

2.- Art. 6. Pròrroga per la prestació extraordinària d’autònoms: RETA sense carència de 12 mesos

Requisits: 

 • No tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista a l’article 7 o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per no tenir carència de 12 mesos. 
 • Estar afiliats i en alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020. 
 • Continuar donat d’alta mentre percebi la prestació. 
 • Estar al corrent del pagament de les quotes. Si a la data de la prestació de la sol·licitud no es compleix el requisit d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, es convidarà al pagament al treballador autònom per a que en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. 
 • No tenir rendiments nets per compte propi al primer semestre del 2021 superiors a 6.650€. 
 • Acreditar al primer semestre de 2021 ingressos inferiors als que va tenir al primer trimestre del 2020.

Inici i fi de la prestació:

 • Si es sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de febrer de 2021, la prestació s’iniciarà l’1 de febrer de 2021.
 • Si es sol·licita del 22 de febrer en davant, la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. 
 • Finalitza el 31 de maig de 2021.

Base de càlcul:

 • 50% de la base de cotització mínima de la seva activitat.
 • 40% de la base de cotització mínima de la seva activitat si conviuen en un mateix domicili dos o més persones amb dret a prestació (fins a primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat). 

Cotització:

 • Exempt d’obligació de cotitzar. 

Incompatibilitats:

 • Amb el treball per compte aliè quan els ingressos siguin superiors a 1.25 cops l’import del SMI.
 • Amb una activitat per compte pròpia.
 • Amb percepció de rendiments procedents d’una societat.
 • Amb percepcions de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la seva activitat.
 • Amb ajudes a la paralització de la flota (treballadors del mar). 


3.- Art. 7. Pròrroga per la prestació extraordinària d’autònoms: cessament d’activitat compatible amb treball per compte propi 

Requisits:

 • Estar afiliats i en alta l’1 de febrer de 2021 i continuar d’alta mentre cobri la prestació.
 • Comptar amb la cobertura de cessament d’activitat, 12 mesos ininterromputs (des de febrer de 2020 a gener de 2021).
 • No haver complert l’edat de jubilació, excepte no tenir carència per a ella.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes. 
 • En el cas de tenir treballadors, estar al corrent de les seves obligacions laborals i de Seguretat Social. 
 • Acreditar reducció d’ingressos per compte propi de més del 50% al primer semestre del 2021 respecte el segon semestre del 2019.
 • Acreditar rendiments nets del primer semestre 2021 inferiors a 7.980€. 

Inici i fi de la prestació:

 • Si es sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de febrer de 2021, la prestació s’inicia l’1 de febrer de 2021.
 • Si es sol·licita del 22 de febrer en davant, la prestació s’iniciarà al dia següent de la sol·licitud. 
 • Aquesta prestació finalitza el 31 de maig de 2021. 
 • A partir del 31 de maig de 2021 només es podrà continuar percebent prestació de cessament d’activitat sol·licitant la prestació ordinària de cessament d’activitat. 

Base de càlcul:

 • 70% de la seva base de cotització
 • 50% de la base de cotització mínima de la seva activitat, si compatibilitza la prestació amb treball per compte aliè. 

Cotització:

 • El treballador ha d’ingressar en TGSS la totalitat de les cotitzacions i la mútua li abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per CC. 

Incompatibilitats:

 • Amb el treball per compte aliè, si els rendiments nets d’aquest i els del treball per compte propi superen 2.2 cops el SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte aliè no podran superar 1.25 cops l’import del salari mínim interprofessional. 


4.- Art. 8. Pròrroga de la prestació extraordinària d’autònoms: per cessament d’activitat de treballadors de temporada

Requisits:

 • Haver estat en situació d’alta i haver cotitzat com a únic treballador entre quatre i sis mesos en cada un dels anys 2018 i 2019, sempre que un mínim de 2 mesos no hagi cotitzat al primer semestre de cada any. 
 • Que, en cas d’haver estat en alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquest anys.
 • No haver estar en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliè més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes. 
 • No haver obtingut durant el primer semestre del 2021 uns ingressos nets que superin els  6.650€.

Inici i fi de la prestació:

 • Si es sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de febrer de 2021, la prestació s’iniciarà l’1 de febrer de 2021. 
 • Si es  sol·licita del 22 de febrer endavant, la prestació s’iniciarà el dia següent de la sol·licitud. 
 • Finalitza el 31 de maig de 2021.

Base de càlcul:

 • 70% de la base de cotització mínima de la seva activitat. 

Cotització:

 • No obligació de cotitzar. 

Incompatibilitats:

 • Amb el treball per compte aliè.
 • Amb prestacions de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la seva activitat. 
 • Amb el treball per compte propi i percepció de rendiments procedents de la societat que ha suspès l’activitat, si superen en a la primera meitat de l’any 2021 els 6.650€.
 • Amb ajudes a la paralització de la flota (treballadors del mar).

 

>> Descarrega el quadre resum d'aquestes ajudes aquí. 

Per a més informació, contacta amb nosaltres: TAX Economistes i Advocats

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top