Renda 2023: Com saber si tens l’obligació de presentar-la?

El termini per a presentar la declaració de la renda aquest any és del 3 d’abril fins l’1 de juliol del 2024.

 

Qui no està obligat a presentar la declaració de la renda?

Aquells contribuents que no superin els següents imports:

 

Fins a 22.000 euros anuals de rendiments íntegres del treball, quan procedeixin de:

  • Un únic pagador.
  • Diversos pagadors, però la suma del segon i restants pagadors per ordre de quantia no superi els 1.500 euros anuals en conjunt.
  • Diversos pagadors però es tracti de pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència i s’hagués presentat el model 146 perquè la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial (com si procedissin d’un únic pagador).

 

Fins a 15.000 euros anuals de rendiments íntegres del treball, quan:

  • Procedeixin de diversos pagadors i la suma del segon i restants pagadors per ordre de quantia superi els 1.500 euros anuals.
  • Es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • El pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
  • Es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fixe de retenció (retribucions percebudes per la condició d’administradors, derivades d’impartir cursos, conferències i similars, o corresponents a l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques en les quals es cedeixi el dret a la seva explotació. )

 

Fins a 1.600 euros anuals en el conjunt de rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte (s’exclouen els guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable).

 

Fins a 1.000 euros anuals en el conjunt de rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor, subvencions per l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics.

 

Tampoc hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

 

Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?

  • Els contribuents que hagin obtingut rendes superiors als imports esmentats.
  • Els que hagin percebut rendes de qualsevol altre tipus, com rendiments de capital immobiliari o d’activitats econòmiques.
  • Els que hagin estat d’alta com a treballador per compte propi al RETA o al Règim Especial dels Treballadors del Mar, independentment del rendiment que hagin obtingut.

Llindars que obliguen a presentar la declaració de l’IRPF

 

2023

Renda obtinguda

Límits

Altres condicions

Cas 1

- Rendiments del Treball

22.000 €

-Un pagador o varis si 2n i restants < 1.500 euros anuals.

-Prestacions passives de dos o més pagadors les retencions dels quals hagin estat determinades per l’Agència Tributària

15.000 €

-Més d’un pagador quan 2n y restants > 1.500 euros anuals.

-Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

-Pagador dels rendiments no obligat a retenir.

-Rendiments subjectes a tipus fixe de retenció.

-Rendiments del capital mobiliari.

- Guanys patrimonials.

1.600 €

- Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’IIC en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.

-Rendes immobiliàries imputades.

-Rendiments de Lletres del Tresor.

-Subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat.

-Guanys patrimonials derivats d’ajuts públics

1.000 €

 

Cas 2

- Rendiments del treball.

-Rendiments d’activitats econòmiques.

-Rendiments del capital immobiliari.

-Rendiments del capital mobiliari

-Guanys patrimonials.

1.000 €

- Subjectes o no a retenció o ingrés a compte.

- Pèrdues patrimonials

500 €

-De qualsevol naturalesa.

Cas 3

-Amb independència dels rendiments rebuts

En qualsevol cas

- Persones titulars de l’ingrés mínim vital (IMV).

 

-Persones integrants d’una unitat de convivència beneficiària de l’ingrés mínim vital (IMV).

Cas 4

-Amb independència dels rendiments rebuts

En qualsevol cas

- Persones que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta com a treballadors per compte propi (autònoms).

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top