Regularització de les cotitzacions mensuals dels autònom@s durant l’any 2023

Durant el segon semestre del 2024, la Tresoreria General de la Seguretat Social realitzarà la regularització de les cotitzacions mensuals efectuades per cada autònom@ durant l’any 2023 una vegada aquests hagin declarat davant d’Hisenda l’import dels rendiments nets obtinguts durant l’exercici.

 

Quins supòsits existeixen?

  • La base de cotització efectuada el 2023 es troba entre la mínima i la màxima del tram de rendiments nets que correspon: no procedeix regularització i la base de cotització és correcta.
  • La base de cotització efectuada el 2023 és inferior a la mínima del tram de rendiments nets que correspon: la base de cotització correcta serà la mínima d’aquest tram i l’autònom@ haurà d’abonar les diferències de cotització generades en el termini de l’últim dia del mes següent al què la TGSS li notifiqui el resultat de la regularització. No s’aplicarà interès de demora ni recàrrec si s’abona en aquest termini.
  • La base de cotització efectuada el 2023 és superior a la màxima del tram de rendiments nets que correspon: la base de cotització correcta serà la màxima d’aquest tram i la TGSS haurà de tornar d’ofici a l’autònom@ la diferència entre ambdues cotitzacions abans del 31 de maig del 2025. Si l’alta al RETA és anterior al 2 de gener del 2023, és possible renunciar al cobrament d’aquestes diferències i mantenir la base de cotització superior.

 

Quan es pot modificar la base de cotització?

La pots modificar fins el 30 de juny i ajustar la quota als teus ingressos reals. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol del 2024.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top