Règim TRADE per a autònoms

Què és el règim TRADE?
La Llei 20/2007, de l’11 de juliol, de l’estatut del treballador autònom inclou la figura del treballador autònom econòmicament dependent (TRADE o TAED).

Es tracta d’autònoms que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu de manera habitual, personal directa i predominant per una persona física o jurídica, denominada client, del qual depenen econòmicament per rebre d’ell, almenys, el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball o d’activitats econòmiques o professionals.

Per tal d’accedir a aquest règim és necessari signar un contracte entre el treballador autònom, que no experimenta canvi en les cotitzacions socials del seu règim, i el client que factura a l’autònom almenys el 75% dels ingressos.

 

Quins requisits ha de complir el contracte entre autònom i client?

 • Estar formalitzat a l’oficina pública d’ocupació corresponent.
 • Incloure les condicions del treballador. Entre d’altres:
  • Identificació de les parts
  • Jornada
  • Vacances
  • Descans setmanal
  • Festius
 •  Establir la vigència.
 • Si existeix, s’ha de fer constar l’acord d’interès professional al qual s’arribi amb el client.

L’autònom pot recórrer a l’òrgan jurisdiccional del social per tal que reconegui un acord per ser econòmicament dependent si el client no ha respost a la sol·licitud. Si es dona aquest cas, serà necessari que es compleixin les condicions per formar part d’aquest règim.

 

Quins són els requisits necessaris per tal de formar part del règim TRADE?

 • No tenir treballadors contractats ni subcontractar part o tota la seva activitat amb tercers. Excepcions: situacions de risc durant l’embaràs o lactància, descansos per naixement, adopció o acolliment, cura de menors o de persones dependents o amb discapacitat.
 • Realitzar la seva activitat de manera diferenciada de la resta de treballadors que prestin servei al client.
 • Tenir infraestructura productiva i material propis i independents dels del client.
 • Desenvolupar l’activitat amb criteris organitzatius propis, al marge dels criteris tècnics del client.
 • Rebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat.

 

Quins drets té l’autònom amb el règim TRADE?

 • Atur sense mínim de cotització.
 • Permisos de paternitat o maternitat sense el mínim de 180 dies de cotització.
 • Descans mínim de 18 dies hàbils l’any no remunerats, susceptibles d’ampliació.
 • Indemnització per danys i perjudicis en cas d’incompliment contractual.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top