Reforma laboral 2021: Com queda el contracte fix-discontinu?

El passat 30 de desembre vam publicar el nostre primer TAX Informa sobre la nova reforma laboral que es va publicar al BOE el mateix dia.

Quins canvis ha introduït la reforma laboral en relació amb el contracte fix-discontinu?

  • Determina que la naturalesa de les feines realitzades serà de caràcter estacional o vinculades a activitats productives de temporada, o pel desenvolupament d’aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, essent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.
  • Es podran desenvolupar a través de la contractació fixa-discontínua, les activitats realitzades a l’empara de contractes mercantils o administratius que, essent previsibles, formen part de l’activitat ordinària de l’empresa.
  • Existirà la possibilitat de celebrar un contracte fix-discontinu entre una empesa de treball temporal i una persona contractada per ser cedida, en els termes previstos a la Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.

 

Quan entrarà en vigor la nova regulació del contracte fix-discontinu?
El 31 de març del 2022.

 

Què cal tenir en compte al fer un contracte fix-discontinu?
Formalitzar-se per escrit, reflectint els elements essencials de l’activitat laboral, entre d’altres, la durada del període d’activitat, la jornada i la seva distribució horària, si bé aquests últims podran figurar amb caràcter estimat, sense perjudici de la seva concreció en el moment de la crida.

Establir els criteris objectius i formals pels quals s’ha de regir la crida de les persones fixes-discontínues. Es regula de manera expressa que la crida s’ha de realitzar per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància de la deguda notificació a la persona interessada amb les indicacions precises de les condicions de la seva incorporació i amb una antelació adequada.

Com a novetat, l’empresa haurà de traslladar a la representació legal de les persones treballadores, amb prou antelació, a l’inici de cada any natural, un calendari amb les previsions de crida anual, o, si s’escau, semestral, així com les dades de les altes efectives de les persones fixes discontínues una vegada es produeixin.

Els convenis col·lectius sectorials podran determinar un termini màxim d’inactivitat entre subcontractes, que, en defecte de previsió convencional, serà de tres mesos. Una vegada complert aquest termini, l’empresa adoptarà les mesures conjunturals (inclusió en un ERTO, per exemple) o definitives (acomiadament o transformació en indefinit ordinari) que procedeixin.

Les persones treballadores fixes-discontínues tenen dret a què la seva antiguitat es calculi tenint en compte tota la durada de la relació laboral i no el temps de servei efectivament prestat, amb l’excepció d’aquelles condicions que exigeixin un altre tractament en atenció a la seva naturalesa i sempre que respongui a criteris d’objectivitat, proporcionalitat i transparència.

L’empresa haurà d’informar a les persones fixes-discontínues i a la representació legal de les persones treballadores sobre l’existència de llocs de treball vacants de caràcter fixe ordinari, de manera que aquelles puguin formular sol·licituds de conversió voluntària, de conformitat amb els procediments que estableixi el conveni col·lectiu sectorial o, en el seu defecte, l’acord d’empresa.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top