Reforma de les pensions: Aplicable a partir de l’1 de gener del 2022

Amb efectes de l’1 de gener del 2022 la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions (BOE 29 de desembre del 2021) publica la primera reforma del sistema de pensions.

La Llei 21/2021 modifica diversos preceptes de la Llei General de Seguretat Social, podent-se agrupar el seu contingut en dos blocs principals.

1. Revaloració de les pensions
Actualització de les pensions en funció de la inflació de l’exercici anterior: es deroga l’índex de revaloració i modifica l’art. 58 de la LGSS (“Revaloració i garantia de manteniment del poder adquisitiu de les pensions”) on es recupera l’actualització de les pensions en funció de la inflació de l’exercici anterior (amb aquest mateix objecte es modifica també l’article 27 de la Llei de Classes Passives de l’Estat).

S’estableix que la revaloració de les pensions al principi de cada any es realitzarà d’acord amb la inflació mitjana registrada a l’exercici anterior, amb la garantia que en el cas, infreqüent, d’inflació negativa les pensions no minvaran.

 

2. Mesures per l’apropament de l’edat efectiva de jubilació a l’edat ordinària
Incentius i desincentius pels supòsits de jubilació anticipada o demora respecte de l’edat ordinària de jubilació.


a) Jubilació anticipada voluntària: es revisen els coeficients reductors aplicables, amb la finalitat de promoure la jubilació a edats més properes a l’edat legal de jubilació i afavorir les carreres de cotització més llargues. No obstant, s’admet l’aplicació dels coeficients reductors corresponents a la jubilació per causa no imputable al treballador en cas de percepció del subsidi d’atur amb una antelació d’almenys tres mesos.

Els coeficients reductors corresponents a aquesta modalitat de pensió s’aplicaran sobre al quantia d’aquesta, respectant la limitació màxima (art. 57 de la LGSS), si bé aquesta modificació es realitzarà de manera progressiva, al llarg d’un període de deu anys.

Dins de les modificacions realitzades destaquem:

 • A les causes d’extinció contractual que donen dret a l’accés a aquesta modalitat de jubilació (art. 207.1 de la LGSS), s’hi afegeixen ara la resta de causes extintives per raons objectives, així com la resolució voluntària per part del treballador, en els supòsits previstos als articles 40.1, 41.3, 49.1 m) i 50 de l’Estatut dels Treballadors.
 • El coeficient aplicable sobre la pensió es determina ara per mes d’avançament de la jubilació i no per trimestre.
 • En els dos anys immediatament anteriors a l’edat de jubilació ordinària, s’apliquen els mateixos coeficients que a la modalitat voluntària, en aquells supòsits en què el nou coeficient sigui més favorable que el fins ara vigent.
 • Es rebaixa el coeficient reductor corresponent a cada un dels sis mesos previs a l’edat de jubilació ordinària, respecte dels establerts pel cas de jubilació voluntària.

b) Jubilació anticipada per raó de l’activitat: L’edat mínima d’accés a la pensió de jubilació [art. 205.1.a) de la LGSS] podrà ser rebaixada en aquells grups o activitats professionals les feines dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin a la respectiva professió o feina el mínim d’activitat que s’estableixi. Dins de les modificacions realitzades en aquesta modalitat hi trobem: 

 • Revisió del procediment del reconeixement de coeficients reductors per edat, regulant-se ara per separat aquests supòsits respecte d’aquells altres en què l’anticipació de la jubilació deriva de la situació de discapacitat del treballador.
 • Es modifica la legitimació a l’hora d’instar l’inici del procediment;
 • Es realitza una remissió al que reglamentàriament es determini, en el marc del diàleg social, respecte dels indicadors que acreditin la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin l’aplicació d’aquests coeficients.
 • Es crea una comissió encarregada d’avaluar i, si escau, d’instar l’aprovació dels corresponents decrets de reconeixement de coeficients reductors.
 • Es preveu l’establiment d’un procediment per la revisió dels coeficients reductors d’edat, amb una periodicitat de deu anys.

c) Règim de compatibilitat de la pensió amb els ingressos provinents d’una activitat professional


1. Jubilació demorada

 • S’afavoreix la utilització d’aquesta fórmula mitjançant la substitució de l’incentiu únic fins ara establert per la possibilitat que l’interessat pugui optar entre l’obtenció d’un percentatge addicional del 4 per cent per cada any complet de treball efectiu que acrediti amb posterioritat al compliment de l’edat de jubilació – percentatge addicional que se sumarà al que correspongui d’acord amb el número d’anys cotitzats i s’aplicarà a la respectiva base reguladora, a efectes de determinar la quantia de la pensió – o una quantitat a tant alçat per cada any complet de treball efectiu acreditat i cotitzat entre la data de compliment de l’edat de jubilació i la del fet causant de la pensió; o una combinació de les dues opcions anteriors.
 • S’aplica una exempció de l’obligació de cotitzar per contingències comunes, excepte en el cas d’incapacitat temporal, a partir del compliment de l’edat de jubilació ordinària que correspongui en cada cas. Aquesta opció s’estén també als pensionistes del règim de classes passives.

2. Jubilació activa
S’exigeix com a condició per accedir a aquesta modalitat de jubilació el transcurs d’almenys un any des del compliment de l’edat ordinària de jubilació.

d) Prohibició de clàusules convencionals que prevegin la jubilació forçosa del treballador.

 • Es contempla la prohibició de clàusules convencionals que prevegin la jubilació forçosa del treballador a una edat inferior al seixanta vuit anys, així com la reducció del 75 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal dels treballadors que hagin complet seixanta-dos anys d’edat.

3. Millora de les pensions de jubilació anticipada causades a partir de l’1 de gener del 2002
Per tal de mantenir l’equilibri en les prestacions i premiar les carreres llargues de cotització, s’estableix una millora de les pensions de jubilació anticipada causades a partir de l’1 de gener del 2002, amb efectes des de l’entrada en vigor de la norma, i els destinataris de les quals són els pensionistes que han accedit a la jubilació anticipada amb 44 anys i 6 mesos de cotització.

 

 • Modificacions normatives
  • Es deroga allò indicat de l’art. 210.1 i l’art. 211, modifica determinats preceptes i afegeix l’art. 206 bis, les DD.AA 39ª i 40ª i D.T. 34ª a la Llei General de la Seguretat Social.
  • Es modifica la D.A. 10ª i s’afegeix la D.T. 9ª a la Llei de l’Estatut dels Treballadors, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
  • Es modifica l’art. 27 i la D.A. 17ª de la Llei de Classes Passives de l’Estat, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.
  • Es modifica l’art. 1 de la Llei 29/1983, de 12 de desembre sobre jubilació de Notaris, Agents de Canvi i Borsa i Corredors Col·legiats de Comerç.
 • Futura reglamentació
  • S’inclou un mandat amb la finalitat que en el termini de sis mesos, el Govern aprovi un projecte de llei per donar compliment a la disposició addicional setena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, relativa a la creació de l’Agència Estatal de l’Administració de la Seguretat Social.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top