Recordatori obligacions de presentació en relació amb els béns situats a l'estranger

Et recordem que entre el dia 1 de gener i el 31 de març han de presentar-se les següents declaracions: formulari ETE al Banc d'Espanya, declaració Model D-6 al Ministeri d'Economia i Competitivitat i Model 720 a l'Agència Tributària.

Formulari ETE (Enquestes de Transaccions Exteriors)

Qui està obligat?

Estan obligades a presentar aquest formulari les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions econòmiques amb l'exterior o que tinguin actius o passius situats a l'estranger, sempre que es superi el llindar d'1.000.000 d'euros.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació finalitza el pròxim 20 de gener de 2024.

 

Model D-6 (Declaració de valors dipositats a l'estranger)

Qui està obligat?

Estan obligades les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que disposin de valors dipositats a l'estranger en empreses que cotitzen en borsa de valors o mercats organitzats. S'ha de presentar en qualsevol dels casos, ja que no estableix un import mínim per a quedar obligat a presentar-lo.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del Model D-6 finalitza el pròxim 31 de gener de 2024.

RECORDA:
El 17 de desembre de 2021 es va publicar la modificació de l'article 47 de l'Ordre de 28 de maig de 2001. A diferència del que disposava la versió anterior, la regulació actual estableix que els únics obligats a presentar la declaració D-6 són les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, quan la seva participació sigui igual o superior al 10% del capital, o dels drets de vot, de la societat en la qual es manté la inversió.
 

 

Model 720

Qui està obligat?

Estan obligats a presentar el Model 720 els contribuents residents fiscals a Espanya que siguin titulars de béns i drets a l'estranger.

Per a l'exercici 2023, la declaració serà obligatòria quan:

  • Els imports declarats anteriorment hagin experimentat un increment superior a 20.000€.
  • Se superi per primera vegada el llindar dels 50.000€ en alguna de les categories de béns (comptes, valors, béns immobles).
  • S'extingeixi la titularitat d'un bé o dret que fora objecte d'informació en una declaració anterior.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del Model 720 finalitza el pròxim 31 de març de 2024

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top