Recordatori impost sobre els habitatges buits (Catalunya) – Exercici 2022

El proper dia 20 de març finalitza el termini per presentar el model 510, relatiu a l’impost sobre els habitatges buits, corresponent a l’exercici 2022. L’impost és aplicable a l’àmbit territorial de Catalunya.

Fet imposable
Constitueix el fet imposable la desocupació d’un habitatge de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada. S’entén com a causa justificada, entre d’altres, que l’habitatge sigui objecte d’un litigi o estigui ocupat il·legalment. 

Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits. També les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge i les persones físiques que tenen la condició de grans tenidors (a partir de l'01.01.2022). 

Exempcions
Queden exemptes d’aplicació de l’impost determinats habitatges per la seva ubicació o característiques, com per exemple, els habitatges d’ús turístic. 

Base imposable
Constitueix la base imposable el nombre total de metres quadrats dels habitatges subjectes a l’impost, reduïda en 150 metres quadrats en concepte de mínim exempt. 

Quota íntegra
S’obté multiplicant la base imposable pels tipus de gravamen de l’escala que oscil·len entre 10 euros i 30 € per metre quadrat. 

Bonificacions
En cas de destinar part dels habitatges al lloguer assequible, directament, o per mitjà de l’Administració, es podrà aplicar una bonificació en la quota que va del 10% al 100%. 

Meritació
L’impost sobre els habitatges buits es merita el 31 de desembre de cada any i afecta al parc d’habitatges del qual és titular el subjecte passiu en aquesta data. 

No serà necessari presentar l’autoliquidació si no resulta cap quantitat a ingressar com a conseqüència de l’aplicació de: 

  • Les exempcions subjectives a les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla pel dret a l’habitatge i a les entitats inscrites en el Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya. 
  • El mínim exempt de 150 metres quadrats que estableix l’article 11 de la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top