Recomanacions per la negociació de convenis davant la manca d’acord en matèria salarial pel 2022

Davant la impossibilitat de tancar un acord negociat en matèria salarial pel període 2022-2024, la patronal publica un seguit de recomanacions amb vistes a la negociació dels convenis col·lectius el 2022, i ofereix els criteris principals a tenir en compte, així com els mecanismes d’inaplicació: 

Realitzar un esforç de moderació salarial per tal de preservar la viabilitat i la competitivitat de les empreses i conservar la feina, evitant vincular les pujades salarials a conceptes tan volàtils com la inflació, que a més retroalimenta el creixement dels preus. 

Vincular els increments salarials a variables i indicadors econòmics quantificables i mesurables a: 

  • La productivitat. 
  • La feina. 
  • El comportament del PIB.
  • L’indicador de garantia de competitivitat. 
  • En el cas de les empreses: als resultats. 

Essent imprescindible que les actualitzacions salarials no tinguin efectes retroactius degut a la impossibilitat de repercutir en el cost del producte o servei les meritacions produïdes. 

Creació de plans de pensions d’ocupació per a minorar l’impacte de les pujades pactades. 

Utilitzar la inaplicació del conveni col·lectiu quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. 

Segons el comunicat realitzat: 

 

1.    Estructura salarial
Substituir conceptes retributius obsolets per altres de vinculats a la productivitat i als resultats. 

Integrar i aplicar els principis de transparència retributiva i d’igual retribució per treball d’igual valor. 

Transitar cap a sistemes de retribució variable, fixats amb criteris objectius, transparents i neutres des d’una perspectiva de gènere, en ordre a avançar en l’eliminació de la bretxa salarial. 

Configurar l’estructura retributiva considerant els índex d’absentisme evitant plusos i conceptes que ho fomentin. 

 

2.    Criteris per a la determinació de la variació salarial
En la determinació dels increments salarials és imprescindible tenir en compte les circumstàncies específiques de cada àmbit de negociació modulant-los, en cada sector o empresa, considerant la productivitat i l’ocupació, de manera que la xifra resultant permeti mantenir una posició competitiva. 

Donat el context global i la incertesa respecte de l’abast de la recuperació econòmica, resulta precís realitzar un esforç de moderació salarial per a preservar la viabilitat i la competitivitat de les empreses i conservar l’ocupació. Així, convé tenir present que una pujada significativa dels salaris portaria també: 

  • Augment de les despeses laborals que poden constituir, a més, una barrera d’entrada al mercat laboral de les persones en atur. 
  • Menor marge per introduir criteris de retribució variable. 
  • Foment de l’espiral inflacionista. 

A més, és imprescindible que les actualitzacions salarials no tinguin efectes retroactius degut a la impossibilitat de repercutir en el cost del producte o servei les meritacions produïdes. 

La creació de plans de pensions d’ocupació pot minorar l’impacte de les pujades pactades. 

A les empreses que treballen pel sector públic, és imprescindible recordar-los la impossibilitat de repercutir l’augment dels costos laborals a l’Administració fins que el Govern porti a terme la modificació de la normativa de revisió de preus en els processos de contractació derivats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, cosa que obliga a considerar una major moderació salarial que la indicada amb caràcter general. Així, cal tenir en compte que, quan no s’ha previst a les licitacions, qüestió habitual, els increments salarials derivats de la negociació col·lectiva i del SMI, i els corresponents a les cotitzacions socials, no s’han pogut traslladar a l’administració. En concret, la pujada del SMI aplicable entre el 2019 i el 2022 representa el 35,89%. Aquesta situació, molt particularment en sectors intensius en mà d’obra, combinada amb la conjuntura adversa derivada de la pandèmia, ha obligat a les empreses a mantenir-se en el compliment dels contractes fins i tot a pèrdues erosionant la negociació col·lectiva en el seu conjunt. 

 

3.    Inaplicació del conveni col·lectiu
Degut a la conjuntura adversa, és important recordar a les empreses l’existència de mecanismes d’inaplicació de les condicions de treball pactades en els convenis col·lectius quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de conformitat amb allò disposat a l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, amb aquesta finalitat s’ha de desenvolupar un període de consultes en els termes de l’article 41.4. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top