Recaptació de la nova llei antifrau

Nous recàrrecs per extemporaneïtat
Des de l’11 de juliol del 2021, s’han reduït els recàrrecs per presentació fora de termini. A més, en certs casos, i després d’una comprovació d’un període concret, es podran regularitzar les declaracions d’altres períodes sense cap recàrrec.

 

Recàrrecs més baixos
Nous recàrrecs. Per incentivar els contribuents a regularitzar la seva situació tributària com més aviat millor, des del passat 11 de juliol del 2021, s’han reduït els recàrrecs per presentar declaracions a ingressar fora de termini sense requeriment previ. A partir d’ara, els recàrrecs augmenten de forma mensual (en comptes de trimestral o semestralment, com passava abans). En concret, ara el recàrrec és de l’1% més un 1% per cada mes complet de retard, i del 15% fixe a partir dels 12 mesos:


1. Aquest nou règim també és aplicable als recàrrecs exigits abans de l’11 de juliol del 2021, sempre que en aquesta data encara no haguessin adquirit fermesa i la seva aplicació resultés més favorable.
2. Si el retard es superior als 12 mesos, a més del recàrrec, s’exigeixen interessos de demora, meritats a partir del transcurs de l’esmentat període i fins a la regularització. 


Regularització sense recàrrec
Una altra novetat és que, a partir d’ara, els recàrrecs no s’exigiran si l’obligat tributari regularitza voluntàriament uns fets o circumstàncies idèntics als regularitzats per Hisenda pel mateix concepte impositiu (IVA, Impost sobre Societats, IRPF, etc...), però respecte a altres períodes. Per tal que això sigui possible, s’hauran de complir els següents requisits:

  • El contribuent haurà de regularitzar i pagar el deute d’aquests períodes dins dels sis mesos següents a la liquidació d’Hisenda.
  • Així mateix, és precís que aquesta liquidació no es recorri i que d’aquesta no se’n derivi la imposició d’una sanció.

 

Sense sanció. És molt important que la comprovació realitzada per Hisenda (que és la que motiva la regularització d’altres períodes) no finalitzi amb sanció.


Com actuar? Per tant, si Hisenda et regularitza un exercici i tu saps que has comès els mateixos errors en un altre de posterior, abans de presentar complementàries d’aquest exercici posterior, assegura’t que no et sancionaran en la primera regularització:

  • Si Hisenda considera que la teva conducta no és sancionable, presenta les complementàries dels exercicis següents abans de sis mesos des de la liquidació, sense recàrrecs ni sancions.
  • Però si Hisenda et sanciona pel primer exercici, planteja’t si et convé presentar complementàries.

 

A partir d’ara, els recàrrecs no s’exigiran si el contribuent regularitza voluntàriament errors idèntics als regularitzats per Hisenda en un altre període impositiu, sempre que, entre d’altres requisits, aquests errors no comportin una sanció.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top