Real Decret 1/2021 i el Pla General de Comptabilitat. Què canvia per a les pimes?

Amb la publicació del Reial Decret 1/2021, es modifica el Pla General de Comptabilitat. L’objectiu principal és adaptar la normativa comptable espanyola a les NIIF-UE 9 sobre instruments financers i a la NIIF-UE 15 sobre reconeixement d’ingressos procedents de contactes amb clients. Per aquest motiu la majoria dels canvis es presenten a les normes de registre i valoració 9ª i 14ª del Pla General de Comptabilitat, així com a la resta de contingut relacionat amb les mateixes. 

No s’han modificat els criteris de reconeixement i valoració en matèria d’instruments financers i reconeixement d’ingressos del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, mantenint així la política de simplificar les obligacions comptables de les empreses més petites

Les modificacions per a les pimes es centren en: introduir una millora tècnica relacionada amb la regulació sobre el valor raonable, el criteri per comptabilitzar l’aplicació del resultat en el soci, amb l’adequat criteri de presentació de les emissions de capital i la norma d’elaboració de la memòria. 

Així, el valor raonable s’estima per una determinada data. A més, a l’estimar el valor raonable, l’empresa haurà de tenir en compte les condicions de l’actiu o passiu que els participants al mercat tindrien en compte a l’hora de fixar el preu de l’actiu o passiu a la data de valoració. Dites condicions específiques inclouen:

a) L’estat de conservació i la ubicació. 
b) Les restriccions sobre la venta o l’ús de l’actiu.  

L’estimació del valor raonable d’un actiu no financer tindrà en consideració la capacitat d’un participant al mercat per a que l’actiu generi beneficis econòmics al seu màxim i millor ús o, alternativament, mitjançant la seva venda. 

S’assumirà com hipòtesis que la transacció per vendre l’actiu o transferir el passiu es portarà a terme:
a) Entre parts interessades i degudament informades. 
b) Al mercat principal de l’actiu i passiu.
c) En absència d’un mercat principal, el mercat més avantatjós al que tingui accés l’empresa per l’actiu o passiu.  

Pel que fa al nou criteri per comptabilitzar l’aplicació del resultat al soci, s’inclou un nou paràgraf a l’apartat 3 sobre Interessos i dividends rebuts:
El judici sobre si s’han generat beneficis per la participada es resoldrà atenent exclusivament als beneficis comptabilitzats al compte de pèrdues i guanys individual des de la data d’adquisició, excepte que la forma indubtable del repartiment amb càrrec a dits beneficis hagi de qualificar-se com una recuperació de la inversió des de la perspectiva de l’entitat que rep el dividend.  

Per últim, es realitzen dos canvis a les formes d’elaboració dels comptes anuals:

  • A la memòria, s’elimina l’al·lusió expressa a la informació que s’ha d’incorporat per exigència d’una altra normativa. 
  • Al balanç, s’emfatitza que les emissions de capital figuraran als fons propis quan l’execució de l’acord d’augment s’hagués inscrit al Registre Mercantil en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social. 

Així, encara que es posposi la formulació dels comptes anuals més enllà d’aquest termini, no es podrà evitar tenir que incloure les emissions de capital al passiu corrent si no s’han inscrit abans de finalitzar el termini legal per a la formulació. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top