Quins complements salarials afecten al càlcul del SMI dels treballadors?

El Tribunal Suprem ha emès tres sentències on aclareix quan poden els autònoms incloure i sumar un complement que paguen al seu treballador a l’hora de calcular el Salari Mínim Interprofessional (SMI). 


Al 2022, el Salari Mínim que tots els autònoms han de pagar als seus treballadors és de 14.000 euros bruts l’any. 

 

Quins complements poden sumar els autònoms per tal de calcular el SMI dels seus empleats?
La primera sentència permet que el SMI s’assoleixi amb la suma del salari base més la resta de complements salarials, seguint el principi de compensació i absorció de conceptes homogenis salarials com l’antiguitat, el plus de responsabilitat o les pagues extres. 

La segona sentència inclou conceptes variables que es poden tenir en compte a l’hora de calcular el SMI. Els exemples més clars són el plus de productivitat i les comissions de vendes, ja que es paguen per la feina realitzada. Per tant, el SMI no es calcula sobre el salari base, sinó sobre tots els conceptes cobrats per un treballador a canvi del seu treball efectiu. 

A la tercera sentència, el Tribunal Suprem acota el que es pot incloure en el càlcul del SMI, que dependrà en cada cas. Si el complement es paga per la feina efectiva realitzada s’hi pot incloure, però no s’hi inclouran els complements extrasalarials, que són una indemnització destinada a cobrir despeses assumides pel treballador i que no estan directament relacionades amb la realització de la seva labor. Per exemple, es consideren complements extrasalarials les despeses d’electricitat o Internet d’un treballador que teletreballa i se li abona una quantitat calculada i dirigida a cobrir les seves despeses. 

 

El salari base s’ha d’equiparar al SMI?
Segons els jutges del social “igualar ambdues quanties deixaria una eina poderosa al Govern que permet a l’Administració passar per sobre de la negociació col·lectiva. D’aquesta manera, seria el Govern qui decidiria l’import dels salaris base o per unitat de temps, al marge d’allò pactat en convenis col·lectius o contractes de treball”. 

L’Alt Tribunal va rebutjar el recurs dels sindicats de la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) on reclamaven que complements com l’antiguitat no entrin en aquesta suma i es paguin apart. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top