Quines mesures ha aprovat el govern per a fer front a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna?

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dissabte 25 de juny, el Reial decret llei pel qual es prorroguen totes les mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna que estaven en vigor fins al pròxim 30 de juny i també s'han aprovat noves mesures.

Aquest RDL entra en vigor avui dilluns 27 de juny.


QUINES MESURES INCLOU AQUEST RDL?

 • Ajuda de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats.

Ajuda de 200€ per a rendes baixes. En concret, la normativa contempla que els assalariats, autònoms i aturats inscrits a les oficines d'ocupació puguin percebre un pagament únic de 200 €. Per a rebre aquesta ajuda, els beneficiaris han de residir en llars en els quals la suma de les rendes que percebin els convivents sigui inferior a 14.000€ en 2021 i el patrimoni dels quals descomptant l'habitatge habitual no superi els 43.196,4€.

S'exclou d'aquesta ajuda als qui ja cobrin l'Ingrés Mínim Vital o rebin pensions del Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat.

 • Rebaixa de l'IVA de la llum

L'IVA de la llum passa del 10% al 5% fins al 31 de desembre de 2022. Aquesta mesura entra en vigor a partir de l'1 de juliol.

La nova baixada de l'IVA de la llum es produeix en els mateixos termes en els quals estava vigent. És a dir, afecta als consumidors amb una potència contractada inferior o igual a 10 kW, sempre que el preu mig aritmètic del mercat majorista de l'electricitat corresponent al mes anterior al de l'últim dia del període de facturació hagi superat els 45 euros per MWh.

L'IVA del 5% s'aplicarà també per als consumidors vulnerables severs i en risc d'exclusió, amb independència de la potència contractada o del preu de l'electricitat.
Així mateix, l'Impost Especial sobre l'Electricitat, que el Govern ja va rebaixar al setembre de 2021 d'un tipus del 5,1% al 0,5%, mantindrà aquest gravamen mínim que permet la normativa de la Unió Europea fins al 31 de desembre de 2022.

El decret també manté la suspensió durant tot 2022 de l'Impost del Valor de la Producció d'Energia Elèctrica (IVPEE), un tribut que grava amb un 7% els ingressos obtinguts per la venda de l'electricitat en el mercat majorista i es repercuteix en el preu d'aquest mercat i en la factura final.

D'altra banda, el Reial decret llei també inclou prorrogar la rebaixa de l'IVA del 4% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús fins al 31 de desembre de 2022. Atès que l'ús d'aquest tipus de material de prevenció contra la COVID continua sent obligatori en uns certs àmbits públics, el Govern considera oportú mantenir el tipus superreduït d'IVA.

 • Bonificació del carburant

Es prorroga la bonificació extraordinària de 20 cèntims per litre de combustible fins al 31 de desembre de 2022.

Així mateix, s'estenen les ajudes directes per al sector gasintensivo a altres activitats d'aquest àmbit, un dels més afectats per l'augment del preu del gas, que ja es van adoptar en el decret del passat 29 de març. Aquesta ajuda directa tindrà una quantia màxima de 400.000 euros per empresa.

 • Pujada de l'Ingrés Mínim Vital i de les pensions no contributives

S'ha aprovat un augment transitori, durant sis mesos, del 15% de les nòmines d'Ingrés Mínim Vital i de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa. Aquest increment transitori estarà en vigor des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre d’aquest any.

 • Liquiditat per a les empreses

S'ha prorrogat durant tres mesos els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït -del 0,5%, per a sectors especialment afectats per la conjuntura econòmica actual:

 • Empreses amb treballadors en alta en el Règim General de la Seguretat Social i els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos d'agost a octubre de 2022, en el cas d'empreses, i entre els mesos de setembre a novembre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
 • Empreses i treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022.
 • Les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris i els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, la meritació del qual tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022, en el cas d'empreses, i entre els mesos d'agost a octubre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
 • Pròrroga de les rebaixes dels preus energètics

Es prorroguen fins a 31 de desembre de 2022, diverses mesures destinades a protegir els consumidors de l'escalada dels preus energètics per la guerra a Ucraïna, com el reforç del bo social elèctric.

En relació amb la Tarifa d'Últim Recurs de gas natural (TUR), al març es va decidir mantenir el límit del 15% a l'increment màxim del cost de la matèria primera a la seva fórmula de càlcul per a les revisions de l'1 d'abril i del pròxim 1 de juliol. Ara aquesta mesura per a contenir l'impacte del preu del gas a la factura final dels petits consumidors s'aplicarà també en les pròximes revisions de l'1 d'octubre i l'1 de gener de 2023.

Igualment es mantindran les mesures de flexibilització de la contractació de subministrament de gas natural per a la indústria, de manera que les empreses puguin adaptar els seus contractes a les seves pautes de consum. Al març es van aprovar altres mesures fins a cap d'any, com la reducció del 80% de l'import dels peatges per als consumidors electrointensivos o l'augment de la compensació per CO2 repercutit en l'electricitat.

 • Congelació del preu de la bombona de butà en 19,55 €

Una de les noves mesures de protecció als consumidors del Reial decret llei aprovat pel Govern és la congelació del preu dels gasos liquats de petroli envasats, la popular bombona de butà. El preu de 19,55 €, fixat en l'última revisió, el passat 12 de maig, es mantindrà fins a cap d'any.

 • Suspensió de desnonaments

S'ha ampliat fins al 31 de desembre de 2022 de diverses mesures impulsades en els últims reials decrets llei sobre desnonaments, el denominat escut social.

 • Mesures sobre el lloguer d'habitatges

Pròrroga de la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge que impedeix pujades superiors al 2%.

A través d'aquesta mesura, la persona arrendatària d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual la renda del qual hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència d'aquest contracte, des de l'entrada en vigor del reial decret llei fins al 31 de desembre de 2022, podrà negociar amb l'arrendador l'increment que s'aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, establint-se que, en absència de pacte, la renda del contracte no podrà actualitzar-se per sobre de la variació experimentada per l'Índex de Garantia de Competitivitat, un índex situat actualment en el 2% i que no pot superar aquest percentatge d'acord amb la seva definició.

D'acord amb la regulació prorrogada en el dia d'avui, la quantia de l'increment a aplicar en la renda del contracte serà l'establerta en un nou pacte entre arrendador i arrendatari, establint-se que, en cas de no aconseguir-se dit nou pacte entre les parts, l'increment de la renda no podrà excedir en cap cas de la referida variació anual de l'Índex de Garantia de Competitivitat a data d'aquesta actualització.

A més, es continua mantenint que en el cas que l'arrendador sigui un gran tenidor, el pacte a aconseguir entre propietari i inquilí no podrà suposar un increment superior a la variació anual de l'Índex de Garantia de Competitivitat a data d'aquesta actualització, entenent-se com a gran tenidor aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d'ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d'ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.

 • Reducció de l'abonament transport

El Reial decret llei inclou ajudes directes del 50% en els títols multiviatge dels serveis ferroviaris prestats per Renfe sotmesos a Obligacions de Servei Públic (Rodalies, Mitja distància i Avant), així com als títols multiviatge de les concessions estatals de serveis públics de transport regular de viatgers d'ús general per carretera, que s'adquireixin en aquest període i en les mateixes condicions.

En aquest sentit, el Govern finançarà també una reducció d'un 30% el preu de tots els abonaments i títols multiviatge en els serveis de transport públic col·lectiu terrestre de competència autonòmica o local, venuts entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022, i la vigència del qual s'emmarqui en aquest període.

Ajudes directes a la indústria gasintensiva

Cal destacar també que el Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a ampliar el número de CNAES de la línia d'ajudes directes a la indústria gasintensiva. El càlcul de les ajudes és igual que el previst en l'article 3 del reial decret llei 6/2022, assignant 2.600 € per treballador.

Podran ser beneficiaris de les ajudes les empreses, qualsevol de la seva forma jurídica, que realitzin activitats en els següents codis CNAE. El muntant dependrà del seu CNAE multiplicat pel nombre d'empleats, fins a una quantia màxima de 400.000 €.

 

COD. CNAE 2009

  TÍTOL CNAE2009

133

Acabat de texits

089

Industries extractives n.c.o.p.

239

Fabricació de productes abrasius i productes minerals no metàl·lics n.c.o.p

201

Fabricació de productes químics bàsics

241

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferro-aliatges

234

Fabricació d’altres productes ceràmics

235

Fabricació de ciment, cal i guix

244

Producció de metalls preciosos i d’altres metalls no ferris

203

Pintures, vernissos, tintes d'impremta i massilles

 

 • Mesures de suport al sector agrícola, ramader, pesquer i aqüícola

Finalment, la norma inclou un nou paquet de mesures de suport per al sector agrícola, ramader, pesquer i aqüícola pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

En el cas del sector agrari i pesquer, aquestes mesures es concreten en sengles ampliacions de 60 milions d’euros en la línia d'ajuda a la contractació d'assegurances agràries, i de 12 milions en les subvencions a l'obtenció de finançament del sector agrari, pimes agroalimentàries i operadors del sector pesquer i aqüícola.

Es manté fins al 31 de desembre el descompte de 0,20 € per litre de combustibles que beneficia al conjunt de la ciutadania i s'estableix una ajuda d'Estat, de fins a 400.000 € per beneficiari, per a indústries intensives en consum de gas, com per exemple els productors de fertilitzants.

 

 • Article 12. Modificació de la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies en relació amb el preu del transport.

S'afegeix una disposició addicional octava a la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies en relació amb el preu del transport, amb la següent redacció:
Disposició addicional octava. Facturació del transport per carretera.
En totes les factures referides a transports per carretera realitzats entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2022, haurà de reflectir-se de manera desglossada el cost del combustible necessari per a la realització del transport. Per a determinar el cost del combustible es prendrà com a referència el preu mig setmanal del gasoil d'automoció amb impostos que es reculli al “Oil Bulletin” de la UE per a Espanya.
Aquesta obligació només serà aplicable en els contractes de transport que tinguin per objecte un únic enviament.»
Article 13. Modificació temporal de la fórmula aplicable per a la revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible.
En la revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible que procedeixi dur a terme en els contractes de transport de mercaderies per carretera de conformitat amb el que es disposa en l'article 38 de la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret llei s'aplicaran, fins al 31 de desembre de l'any en curs, les següents fórmules per al seu càlcul:
a) Vehicles amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 20.000 quilograms, amb excepció dels d'obres

b) Vehicles amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 quilograms i inferior a 20.000 quilograms, amb excepció dels d'obres

c) Vehicles d'obres amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 quilograms

d) Vehicles amb una massa màxima autoritzada igual o inferior a 3.500 quilograms

En totes les fórmules anteriors:
∆P = quantitat en què el portador podrà incrementar el preu contractat a la seva factura;
G = índex de variació del preu mitjà del gasoil fet públic per l'Administració entre el moment en què es va contractar el transport i aquell en què es va realitzar efectivament;
P = preu del transport establert en contractar.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top