Quines empreses han de presentar el model 840 de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)?

Al desembre, una de les obligacions fiscals que poden tenir les empreses és la presentació del model 840 per a comunicar l'alta a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Qui no ha de presentar el model 840?

L'alta a l'IAE està condicionada a la seva efectiva tributació, per la qual cosa si la teva empresa està exempta no has de presentar el model 840. En aquest sentit, hi ha tres exempcions que has de tenir en compte a l'hora de tributar per l'Impost sobre Activitats Econòmiques:

  • Les persones físiques.
  • Els que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius.
  • Els subjectes passius de l'Impost de societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició), que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

Així doncs, tots els subjectes passius estan exempts d'IAE en els dos primers anys d'inici de l'activitat econòmica, sense excepció, per la qual cosa no es tributa per aquest impost fins al tercer any d'activitat.

Tampoc tributen la totalitat de les persones físiques, això és, els que desenvolupin la seva activitat econòmica com a treballadors autònoms, ni les entitats amb una xifra de negocis inferior al milió d'euros.

Qui ha de presentar el model 840?

Els únics contribuents efectius de l'IAE són les societats i altres entitats amb una xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros.

Si es supera aquest límit d'un milió d'euros de xifra de negocis, s'haurà de presentar la declaració d'alta (model 840durant el mes de desembre immediat anterior al primer any en què s'estigui obligat al pagament de l'impost.

En conseqüència, de cara al 2024 has de tenir en compte la teva xifra de negocis a l'exercici 2022 (encara no es coneix la de 2023). Pots veure-ho a la casella 255 de l'últim model 200 presentat.

Si la xifra de negocis és superior a un milió d'euros hauràs de presentar ara al desembre de 2023 el model 840 i al 2024 et tocarà pagar l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Una altra circumstància per la qual presentar el model 840 també ara al desembre és per a donar-se de baixa de l'IAE si ja estaves donat d'alta prèviament, bé perquè deixaràs de realitzar l'activitat econòmica o perquè, fins i tot seguint amb l'activitat, la teva xifra de negocis ha baixat del milió d'euros.

Què succeeix si no presentes el model 840?

La falta de presentació del model 840 o la seva presentació incorrecta pot comportar sancions per un import igual o superior al 50% de la quota a pagar per l'impost sobre activitats econòmiques, a més de les regularitzacions corresponents, d'acord amb l'article 192 de la Llei General Tributària.

Necessites assessorament fiscal per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top