Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

No totes les empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals. A continuació, et detallem les que sí que ho estan.

 

Mida de la Societat
Estan obligades a auditar els comptes anuals, i si s’escau, l’informe de gestió, quan es tracti de societats mercantils (anònimes, limitades, comanditàries, cooperatives, etc) que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les següents circumstàncies:

 • Que el total de les partides de l’actiu sigui igual o superior a 2.850.000 euros.
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis sigui igual o superior a 5.700.000 euros.
 • Que el número mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui igual o superior a 50.

Quan es tracti del primer exercici de la societat es tindrà en compte només aquest exercici per comprovar si compleix almenys amb dos dels paràmetres anteriors.

Si la societat deixa de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies anteriors, deixarà d’estar obligada a auditar els seus comptes.

En el cas de les fundacions, existeix obligació de sotmetre a auditoria externa els comptes anuals quan, a data del tancament de l’exercici, concorrin almenys dues de les circumstàncies següents:

 • Que el total de les partides de l’actiu superi 2.400.000 euros.
 • Que l’import net del seu volum anual d’ingressos per l’activitat pròpia més, si s’escau, el de la xifra de negocis de la seva activitat mercantil sigui superior a 2.400.000 euros.
 • Que el número mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 50.

 

Treballar amb el sector públic
Amb independència de la mida de la societat, serà obligatòria l’auditoria externa dels comptes anuals quan durant l’exercici social s’haguessin rebut subvencions o ajuts amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques o a fons de la Unió Europea per un import total acumulat superior a 600.000 euros.  

En aquest cas l’auditoria obligatòria correspon als comptes anuals corresponents al propi exercici en què es rebi aquesta quantitat d’ajudes i als exercicis en què es realitzin les operacions o executin les inversions corresponents.

També serà obligatòria l’auditoria quan durant un exercici econòmic s’haguessin celebrat amb el Sector Públic contractes per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i aquest representi més del 50% de l’import net de la seva xifra anual de negocis.
En aquest cas l’auditoria obligatòria correspondrà tant als comptes anuals d’aquest exercici com als del següent.

 

Tipus d’activitat
També serà obligatòria l’auditoria externa dels comptes anuals quan es compleixi alguna de les circumstàncies següents:

 • Quan l’entitat emeti valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.
 • Quan l’entitat emeti obligacions en oferta pública.
 • Si l’entitat es dedica de manera habitual a la intermediació financera y, en qualsevol cas, les entitats de crèdit, les empreses de serveis d’inversió, les societats rectores dels mercats secundaris oficials, les entitats rectores dels sistemes multilaterals de negociació, al Societat de Sistemes, les entitats de contrapartida central, la Societat de Borses, les societats gestores dels fons de garantia d’inversions i les altres entitats financeres, incloses les institucions d’inversió col·lectiva, fons de titulització i les seves gestores, inscrites als corresponents Registres del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 • Si l’entitat té per objecte social qualsevol activitat subjecte al Text Refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, així com els fons de pensions i les seves entitats gestores.
 • Quan es tracti d’una cooperativa d’habitatges i compleixi alguna de les condicions següents:
  • Que tingui en promoció més de 50 locals i/o habitatges.
  • Quan la promoció es correspongui a diferents fases, o quan es construeixin en diferents blocs que constitueixin promocions diferents, amb independència del número d’habitatges i locals en promoció.
  • Que la cooperativa hagi atorgat poders relatius a la gestió empresarial a persones físiques o jurídiques diferents dels membres del Consell Rector.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top