Quines despeses puc deduir a la meva empresa?

Una despesa deduïble és la que està vinculada a l'activitat econòmica d'una empresa o autònom@ i està permès deduir-la fiscalment. Això es tradueix en què és possible restar-ho als ingressos i així pagar menys impostos.

Hi ha dues vies per a deduir despeses:

 • Per l'IVA que té aquesta despesa, que l'inclouràs en la declaració trimestral d'aquest impost.
 • Per la despesa en si i que s'inclou a l'hora de calcular la quantitat a ingressar en concepte de retencions trimestrals a través del model 130 i en el moment de fer la Declaració de la Renda si ets autònom@ o bé en els pagaments fraccionats i a la declaració de l’Impost de Societats.

Perquè una despesa sigui fiscalment deduïble és necessari que estigui directament relacionada amb l'activitat econòmica, ha d'estar degudament registrada a la comptabilitat, i ha de quedar perfectament justificada mitjançant una factura amb validesa legal.

Quines despeses són deduïbles?

Seguretat Social

Els pagaments de la Seguretat Social o Mutualitats dels treballador@s, així com la teva pròpia quota d'autònom@.

Sous i salaris

Són les quantitats pagades a un tercer per una relació laboral: sous, pagues extra, dietes o pagaments en espècie.

Si són membres de la teva unitat familiar, només podràs deduir en cas de:

 • Que sigui un treball habitual i amb continuïtat.
 • Conviu amb l'autònom@.
 • Existeix un contracte laboral.
 • Existeix afiliació a la Seguretat Social.
 • La retribució fixada en el contracte no és superior a la de mercat.

La formació, assegurances i indemnitzacions que es derivin també són deduïbles.

Consum d'explotació de l'activitat

Comprenen les adquisicions de béns, com a mercaderies, matèries primeres, envasos, embalatges i material d'oficina. El consum de l'exercici es calcula d'acord amb la següent fórmula: Consums = existències inicials + compres - existències finals.

Lloguers i cànons

És necessari que el bé en qüestió estigui afectat totalment o parcialment a l'activitat desenvolupada.
En cas de leasing o arrendament financer, es fixa com a requisit que:

 • L'arrendador@ ha de ser una entitat o establiment financer de crèdit.
 • Durada mínima de 2 anys per a béns mobles i de 10 anys per als immobles.
 • Que consti en el contracte la quota i que no s'incloguin el valor de l'opció de compra i la càrrega financera.

Actuacions de reparació i conservació

Engloba totes les despeses de manteniment i reparació, sempre que no tinguin per finalitat una ampliació o una millora (aquestes es dedueixen fiscalment mitjançant l'amortització).

Amortitzacions

Import de la deterioració o depreciació de les inversions contemplades com a immobilitzat material o intangible afecte a l'activitat, es realitza segons les taules publicades per l'Agència Tributària.

Serveis de professionals

És el cas del servei contractat a gestor@s, advocats, economistes, notari@s, auditor@s, informàtics, màrqueting, així com les comissions d'agents comercials o mediador@s independents.

Altres serveis

Com les despeses de recerca i desenvolupament, transport o serveis bancaris. També les comissions per la venda en plataformes on-line.

Tributs fiscalment deduïbles

És el cas de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) o l'Impost sobre Béns immobles (IBI).

En aquest camp, no s'inclouen com a deduïbles les sancions ni els recàrrecs.

Pèrdues per insolvència del deutor@

Si la pèrdua es deu a la insolvència del deutor@ que t'ha impagat, serà necessari que concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Hagin transcorregut sis mesos des del venciment.
 • El deutor@ estigui declarat en concurs de creditors.
 • El deutor@ sigui processat per alçament de béns.
 • Les obligacions siguin reclamades judicialment.

Altres despeses deduïbles:

 • La factura de la llum, aigua i calefacció de l'oficina.
 • El software i hardware necessari per a la teva activitat.
 • Les despeses que es derivin de l'assistència a cursos de formació, conferències o congressos.
 • Les quotes de corporacions, cambres i associacions d'empresari@s.
 • Adquisició de llibres i d'instruments no amortitzables i la subscripció a revistes professionals.
 • Les assegurances de negocis, de responsabilitat civil i qualsevol cobertura de l'activitat.
 • Les primes de les pòlisses d'assegurança de malaltia i assistència mèdica satisfetes per l'autònom@ per a ell, el seu cònjuge o els seus fill@s menors de 25 anys, amb el límit anual de 500 euros per persona a l’IRPF.
 • Les despeses dels menjars de treball en restaurants fins a 26,67€ diaris en territori nacional i 48,08€ fora del territori nacional, si pernoctes fora de la teva localitat* a l’IRPF.

*Recorda: Si t'allotges en un hotel d'una localitat diferent d'on es realitza l'activitat, podràs deduir 53,67€ al dia en territori nacional i 91,35€ fora d'aquest. És necessari que els menjars s'hagin realitzat en establiments de restauració o hostaleria i hagis pagat amb targeta (no en efectiu).

Quines despeses no són deduïbles?

Les despeses no deduïbles són aquelles no relacionades amb la teva activitat econòmica.

 • L'IVA que hagis suportat però ja deduït a les declaracions trimestrals d'aquest Impost.
 • Donatius i regals que no estan relacionats amb l'activitat.
 • Despeses per operacions realitzades amb persones o entitats residents a paradisos fiscals.
 • Despeses derivades del vehicle, excepte en aquells casos en què s'utilitzi íntegrament com a eina de treball a l’IRPF (taxistes, transportistes, repartidor@s…).
 • La despesa del mòbil, tret que l'utilitzis exclusivament per a realitzar la teva activitat econòmica.
 • Despeses que puguin ser susceptibles d'ús personal encara que també s'utilitzin per a l'activitat. La normativa exigeix afectació total a l'activitat.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX podem ajudar-te. T'oferim assessorament fiscal i comptable per a la teva empresa, així com servei laboral i legal si ho necessites. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top