Què passarà amb els ERTOS a partir del 28 de febrer?

Com ja se sap, l’actual normativa en relació amb els ERTOS finalitza el proper dilluns 28 de febrer. Doncs bé, avui el Consell de Ministres ha aprovat algunes novetats al respecte que et resumim aquí. 

 

 • Els ERTOS es prorroguen automàticament fins el 31/03/2022. 
 • Durant aquest mes de trànsit, les empreses podran sol·licitar el canvi a un ERTO ETOP (per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) o a un ERTO de força major d’acord amb la nova redacció dels articles 47 i 47 bis de l’Estatut dels Treballadors. 
 • El 31/03/2022 entra en vigor el Nou Mecanisme Red per quan existeixi una crisi econòmica generalitzada i conjuntural (ERTO cíclics) o quan hi hagi algun sector afectat per algun tipus de transició o reconversió que seran les anomenats ERTOS SECTORIALS, com per exemple per les agències de viatges. Aquests últims els haurà d’autoritzar el Consell de Ministres. 
 • Les exoneracions en quotes a la Seguretat Social queden de la següent manera: 
  • Pels ERTOS ETOP: 
   • Si realitzes formació: Passen del 80% al 60% per les empreses que realitzin formació. 
  • Si NO realitzes formació: 
   • Si tens 10 o més treballador@s, passen del 40% al 20%.
   • Si tens menys de 10 treballador@s, passen del 50% al 30%
  • Pels ERTOS DE FORÇA MAJOR: l’exoneració serà del 90%
 • Es prorroguen els ajuts a autònoms per tancament administratiu fins el 31/03/2022
 • Pels autònoms que estan cobrant la prestació per cessament d’activitat, aquests ajuts finalitzen el 28/02/2022, però hi haurà exoneracions en les cotitzacions d’aquests treballadors: 
  • 90% al març
  • 75% a l’abril
  • 50% al maig
  • 25% al juny
 • Es prorroga fins el 30/06/2022 el PLA ME CUIDA, que contempla mesures especials perquè els treballador@s puguin adaptar o reduir la seva jornada per circumstàncies derivades de la pandèmia. 

 

Novetats a tenir en compte a l’ERTO ETOP i de força major 

 

 • ERTOS ETOP

S’escurcen i simplifiquen els procediments i terminis de la seva tramitació administrativa. En aquests ERTO segueix sense fer falta el vistiplau de l’autoritat laboral -  que es va eliminar a la reforma del 2012 pels ajustaments d’ocupació extintius o temporals, excepte pels de força major-: però si que s’han de seguir negociant amb la representació legal dels treballadors. 

No obstant això, el període de consultes per negociar aquests ERTO es redueix de 15 a 7 dies en empreses amb menys de 50 treballadors; a més, el termini per constituir la comissió negociadora passa de 7 a 5 dies. En cas de no existir representació legal dels treballadors a l’empresa, el termini per constituir la comissió representativa baixa de 15 a 10 dies. A més, l’empresa podrà prorrogar la vigència de l’ERTO, durant la seva vigència, sempre que mantingui prèviament un període de consultes de cinc dies com a màxim amb la comissió negociadora. 

 • ERTO per força major de caràcter temporal

Es manté l’obligatorietat per l’empresa de sol·licitar a l’autoritat laboral corresponent (autonòmica o nacional)l’autorització d’aquest ERTO, acreditant en aquesta petició les proves que es produeix la situació de força major. Alhora, l’empresa ha d’informar a la representació dels treballadors. Com a novetat, s’incorpora a la llei ordinària una mesura adoptada durant la pandèmia: l’autoritat laboral haurà de resoldre la sol·licitud en el termini de cinc dies, reconeixent o no l’existència de la força major. I, si transcorregués aquest termini sense resposta, operarà el silenci administratiu positiu i l’ERTO quedarà automàticament autoritzat. 

 

Altres novetats dels ERTOS a tenir en compte

 • En els ERTO de reducció de jornada (també poden ser de suspensió temporal de la feina) aquesta es podrà retallar entre el 10% i el 70% de la jornada. I, com a novetat, la norma estableix la prioritat dels ERTO de reducció de jornada sobre els de suspensió dels contractes. En aquesta línia, i com s’ha fet amb els ERTO Covid, la llei recull també la possibilitat que les empreses puguin treure o incloure als treballadors de l’ajustament segons les necessitats. Això sí, per tal d’afectar o desafectar els treballadors, l’empresa haurà d’informar també prèviament als representats dels treballadors i a les oficines del Servei Públic d’Ocupació (SEPE)
 • En ambdós tipus d’ERTO es mantindrà la prohibició que els treballadors de les empreses amb un d’aquests ajustaments facin hores extraordinàries, externalitzin activitats o facin noves contractacions, a no ser que no hi hagi ningú a la companyia per realitzar les tasques externalitzades o les de nova contractació. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top