Què he de tenir en compte sobre el pla de control tributari d’aquest any?

El passat mes de febrer es van publicar al BOE les directrius generals del pla de control tributari per l’exercici 2021.
Un dels pilars bàsics de les directrius serà l’aprovació del projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal publicat al Butlletí de Corts el 23 d’octubre i la seva aplicació efectiva a partir de la seva entrada en vigor.

 

L’impacte de la crisi sanitària
Es prioritzarà el control dels riscos fiscals d’aquells contribuents que menys s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19, lògicament mantenint un nivell general de control adequat, donada la necessitat de combinar l’atenció a les situacions de manca de liquiditat amb l’obligació de comprovar exercicis anteriors a la crisi dins del període de prescripció. Igualment, l’increment de bases imposables negatives pendents de compensar justifica doblement la continuació del pla especial de revisió de bases pendents iniciat l’any passat.
Es reprendrà l’enviament de cartes amb “ratis calculats d’activitat econòmica” que es van realitzar en exercicis anteriors que permeten informar de determinades discrepàncies en la seva capacitat econòmica calculada, determinada per la seva activitat financera o altres factors, i la sèrie històrica dels seus rendiments declarats.

 

Aflorament de patrimonis “deslocalitzats”
Aquest any s’estableix també una línia específica de control a partir d’eines de “big data” sobre contribuents amb patrimonis rellevants que “deslocalitzen” la seva residència, fingint que es troba a l’estranger quan l’Agència Tributària entén que realment resideixen a Espanya.

 

Lluita contra l’economia submergida
Se seguiran desenvolupant les habituals personacions a locals de negoci dels obligats tributaris pels supòsits en què els indicis d’incompliment es presentin amb una major claredat, tenint en compte tant les normes legals i reglamentàries vigents, com la seva interpretació pels òrgans judicials, i conjugant d’una manera equilibrada els drets dels contribuents amb les facultats inspectores.
Se seguirà prestant atenció prioritària a la utilització d’equips i programes informàtics que permeten i faciliten l’alteració dels registres comptables de qualsevol tipus, i es plantejarà una feina conjunta amb associacions d’empreses especialitzades en desenvolupament o comercialització de software de gestió, com a forma d’evitar que es desenvolupin, difonguin, comercialitzin, descarreguin o utilitzin en l’àmbit empresarial sistemes que permetin la supressió de vendes.

Es potenciarà la col·laboració amb la Inspecció de Treball i la Seguretat Social. Especialment s’atendrà a les implicacions fiscals en IVA i IRPF de les actes emeses per la inspecció de treball on es qualifiquen els serveis prestats per treballadors pretesament autònoms, com a prestacions laborals dependents.

 

El comerç electrònic
S’intensificarà el seu control, tant des de la perspectiva de la tributació directa com de la indirecta. Es pretén assegurar la completa identificació fiscal d’aquells obligats tributaris que, tot i no estar domiciliats a Espanya, realitzin el fet imposable de l’IVA per les seves vendes a consumidors finals localitzats al nostre país.

 

Frau en la fase recaptatòria
Control especial de les titularitats “de conveniència” dels terminals punt de venda; és a dir, d’aquells supòsits en què els TPV es col·loquen sota la titularitat d’una persona diferent del deutor, ocultant-lo per tal d’evitar les actuacions d’embargament. 
Implementació del denominat “NRC online”, un nou sistema de registre i seguiment dels ingressos gestionats a través d’entitats col·laboradores que desembocarà en un coneixement d’aquesta informació de manera immediata, facilitant les labors de seguiment i control dels deutes.

 

Impuls en l’assistència: predir errors a la Renda
Creació d’una eina per a predir errors a la declaració i advertir-ne al contribuent.
També en l’àmbit de l’assistència, les directrius del Pla de Control preveuen la posada en funcionament efectiu de les Administracions d’assistència Digital Integral, les ADI. Per a fer-ho, s’utilitzaran mecanismes no presencials com el correu electrònic, el canal telefònic, videotrucades i sobretot, els assistents virtuals.

 

Des de TAX Economistes i Advocats et volem mantenir informat d’aquells aspectes més importants en relació al pla de control tributari per aquest exercici 2021. En aquest sentit, t’avancem que el proper 22 d’abril realitzarem un webinar sobre aquest tema amb el Sr. Rafael Herrando, inspector de l’Agència Tributària.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top