Què has de saber de la nova llei de startups que s’ha publicat avui al BOE?

El BOE d’avui dijous 22 de desembre publica definitivament la Llei 28/2022, del 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, coneguda com la Llei de Startups. 

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener del 2023. 

La llei recull mesures que pretenen incentivar a les empreses emergents, un sector productiu a l’alça durant els últims anys, i que fins ara no rebia grans estímuls com reclamaven els diferents agents.

 

¿Què és una startup?
La norma considera una startup l’empresa de nova creació o de menys de 5 anys (7 anys en el cas de les empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics o que hagin desenvolupat tecnologia pròpia dissenyada íntegrament a Espanya), independents d’altres empreses, que no cotitzin en un mercat de valors, no distribueixin ni hagin distribuït beneficis, tinguin caràcter innovador i tinguin un volum de negocis anual de fins a 5 milions d’euros.  

 

Quines són les novetats de la nova llei de startups?
Les principals novetats de la llei de startups sorgeixen amb ànim de millora fiscal tant per a treballadors com per a inversors, així com per a guanyar agilitat administrativa
En concret, les mesures fiscals més destacades regulen aspectes com: 

  • La tributació de l’entrega d’accions als treballadors i stock options, elevant l’exempció dels actuals 12.000€ fins als 50.000€ anuals de retribució en espècie com a part de la política retributiva de l’empresa. 
  • La deducció per inversió en empreses de nova creació s’incrementa del 30% actual al 50%, i la base sobre la qual s’aplica augmenta de 60.000€ a 100.000€.
  • L’article 93 de la Llei d’IRPF que regula el règim especial optatiu de treballadors desplaçats a Espanya, reduint els límits de període de no residència i afegint motius de trasllat, així com el benefici d’optar a aquest règim pel cònjuge i familiars del traslladat, amb condicions. 
  • L’aplicació d’exempcions de les retribucions en espècie també a no residents. 
  • L’equiparació a la tendència dels països de l’entorn, amb condicions, del sistema de retribució a gestors de fons d’inversió al completar una desinversió, amb una reducció del 50% sobre la renda del treball que iguala la fiscalitat a la renda de l’estalvi. 

 

Quan entra en vigor la nova llei de startups?
El projecte de llei de startups que va formular el consell de ministres haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats i el Senat. S’estima que podrà ser durant el primer semestre d’aquest 2023, no obstant, dependrà de l’agenda parlamentària. 

A l’estar dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s’espera que no es prolongui la seva aprovació i que no hi hagi modificacions. 

 

Claus de la nova llei de startups
Agilitat administrativa
El projecte de llei de startups estableix la gratuïtat d’aranzels en referència a notaris i registradors en: 

  • La constitució de noves societats limitades, així com en la publicació al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME). 
  • La creació de l’empresa per mitjans telemàtics sense requerir tràmits presencials. 
  • La no obligatorietat d’obtenir el número d’identificació d’estrangers (NIE) pels inversors no residents, exigint únicament que tant ells com els seus representants obtinguin els números d’identificació fiscal (NIF). 

Amb aquestes noves mesures serà possible crear una empresa amb només un euro de capital social, de manera que s’elimina al mínim la barrera de construir una societat. 

 

Incentius fiscals 
Les demandes de millora en relació amb els incentius fiscals existien tant per la part inversora com per la treballadora i per les pròpies empreses, ja que són molts els països que compten amb ajuts d’aquest tipus. Això generava un gran greuge comparatiu que implicava la fuga tant de capital com de talent a nivell nacional i estranger en ambdós casos. 

Una altra de les demandes dels treballadors girava al voltant de canvis en les stock options. Una pràctica habitual al sector de les startups és complementar la numeració via stock options, ja que permet augmentar salaris i fidelitza el lloc de treball. Moltes vendes de startups han fet sorgir treballadors milionaris que després han invertit aquests diners creant noves empreses o invertint-hi. 

Amb la nova llei de startups, la intenció és que les stock options siguin més atractives fiscalment pels treballadors. El límit de l’exempció d’impostos fins ara era molt baix (12.000€) i s’havia de tributar des del moment en què s’adquirien, quan la majoria de vegades no tenen liquiditat i només es poden vendre al mercat secundari. Això suposava en moltes ocasions tributar per unes accions que en cap moment repercutiran algun benefici econòmic. 

La nova llei eleva aquest límit a 50.000 euros, tributant només a partir d’aquest guany i només al vendre’s, per la qual cosa, si l’empresa acaba desapareixent, el treballador no haurà pagat impostos per avançat d’un cobrament en espècie que mai s’ha arribat a materialitzat. 

 

Com afecta la nova llei de startups als business angels?
La part inversora també s’ha vist beneficiada tal i com es reclamava, sobretot per part de l’inversor minoritari, és a dir, els business angels. És important recordar que aquest tipus d’inversor és el majoritari en etapes inicials, per la qual cosa incentivar la seva inversió és primordial perquè es creïn empreses d’aquest tipus. 

Pels business angels en empreses de nova creació s’incrementa el termini per a la inversió, passant de tres a cinc anys des del moment de la seva constitució, podent arribar a set anys en casos determinats, com pot ser el d’empreses de biotecnologia. 

El percentatge de deducció s’eleva del 40% al 50% a la declaració d’IRPF i la base d’aquesta s’amplia de 60.000€ a 100.000€, permetent també l’aplicació de la deducció als socis fundadors de les empreses amb independència del seu percentatge de participació. 

La mesura més important per a les pròpies startups és l’aplicació d’un tipus reduït del 15% en l’impost sobre societats durant el primer exercici amb base imposable positiva i en els tres següents des de la seva data de creació. 

En cas de necessitar l’ajornament del deute tributari, es podrà ajornar sense garanties ni interessos de demora en els dos primers anys d’activitat amb base imposable positiva, supeditada sempre a què l’empresa estigui al corrent de les seves obligacions tributàries. D’altra banda, també s’elimina de manera temporal l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats durant els dos exercicis posteriors al primer que presenti base imposable positiva. 

No obstant, el sector veu aquesta mesura insuficient perquè rarament les startups presenten beneficis tan aviat.  

D’altra banda, també s’aposta per atraure talent i inversió estrangera, per la qual cosa s’apliquen mesures de millora de l’accés a l’Impost de la Renda per a No Residents. Actualment, per tal de poder-se acollir a aquest règim, cal demostrar que no s’havia viscut al territori espanyol durant els últims 10 anys. Amb la nova llei, aquest límit es veurà reduït a 5 anys, i s’amplia el límit de gaudi de fins als 10 anys, enfront als 5 actuals, com a mesura per a fomentar que l’estança d’inversors estrangers sigui més llarga. 

Acollint-se a aquest impost, els primers 60.000€ d’ingressos tributaran al 15% en comptes del 24%, cosa que suposa un gran incentiu fiscal per a plantejar-se invertir al nostre país.

 

Com beneficia la nova llei de startups als nòmades digitals?
Una altra de les noves mesures incloses és la que fa referència a la figura de “nòmades digitals”, és a dir, aquells emprenedors i teletreballadors que es desplacin a territori espanyol. Gràcies a la penetració del teletreball, el volum de gent que decideix anar-se’n a viure a un altre lloc està augmentant exponencialment, ja que no s’està lligat a viure a prop de l’oficina de l’empresa o els clients per a poder-se desplaçar a diari. Espanya vol aprofitar la seva situació privilegiada en termes de bona qualitat de vida i seguretat, clima, gastronomia, preus, etc. per tal d’atraure aquests nòmades digitals. 

Les persones que vulguin venir a viure al nostre país tindran la possibilitat de residir i treballar a Espanya durant 5 anys, així com d’acollir-se al règim tributari especial i tributar per l’impost sobre la renda de no residents. Però la mesura no s’acaba aquí, ja que amb l’objectiu de repatriar talent tant nacional com estranger, es relaxen els requisits generals per a accedir a aquest règim (passant de 10 a 5 anys el requisit de no residència prèvia a Espanya).  

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top