Què és el Registre d'Impagats Judicials i com pot ajudar-te en el cobrament efectiu de deutes?

El Registre d'Impagats Judicials (RIJ) suposa un important canvi en la manera en què s'aborda la recuperació de deutes al país. Es tracta d'una innovadora eina de gestió de morositat fonamentada en resolucions judicials fermes. En essència, un fitxer de morositat especialitzat que recopila informació sobre deutes líquids, vençuts i exigibles, ascendents a un mínim de 50€, que han estat ratificats per una resolució judicial ferma.

Quins avantatges aporta el RIJ?

La seva creació respon a la necessitat de proveir als creditors de majors garanties per al compliment efectiu dels seus crèdits, reconeguts judicialment, i de dotar de major transparència i seguretat al tràfic mercantil i financer espanyol. Aquesta eina no sols persegueix minimitzar les execucions judicials infructuoses, sinó també incrementar la confiança del sistema financer.

Com es pot accedir al RIJ?

Es facilita exclusivament a través de RedAbogacía, la plataforma digital del Consell General de l'Advocacia Espanyola. L'advocat ha d'estar col·legiat en qualsevol dels Col·legis d'Advocats d'Espanya i comptar amb signatura electrònica reconeguda per l'Autoritat de Certificació de l'Advocacia o mitjançant signatura electrònica. Aquest accés assegura que només professionals del dret, degudament acreditats, puguin ingressar i gestionar reclamacions en el registre.

Com funciona el RIJ?

Es desglossa en diverses etapes:

  • Inici del procés: l'advocat del creditor accedeix a la plataforma del RIJ a través de la pàgina web de RedAbogacía, utilitzant la seva credencial i signatura electrònica reconeguda.
  • Publicació del deute: l'advocat presenta una reclamació a la plataforma del RIJ, que inclou la informació del deute i la resolució judicial ferma que l'acredita.
  • Validació per l'equip jurídic del RIJ: abans de procedir, un equip jurídic del RIJ revisa i valia la informació i els documents aportats per a assegurar la seva conformitat amb els requisits legals i verificar l'autenticitat de la resolució judicial que fonamenta el deute.
  • Requeriment de pagament al deutor: una vegada validada la informació, el RIJ emet un requeriment de pagament al deutor.
  • Notificació d'inclusió al RIJ: si transcorreguts 5 dies des del requeriment de pagament el deute no ha estat saldat, s'inicia el procés de notificació al deutor sobre la seva inclusió al RIJ mitjançant una carta certificada. Aquesta notificació obre un termini durant el qual el deutor pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o limitació del tractament de les seves dades.
  • Publicació del deute: superat el termini sense que el deutor regularitzi la seva situació o justifiqui una oposició vàlida, el deute es publica oficialment al RIJ, quedant accessible per a consulta per part del sistema financer espanyol i tercers amb un interès legítim.
  • Consultes al fitxer: el deute registrat al RIJ pot ser consultada per entitats financeres i altres operadors del mercat per a ajustar les seves avaluacions de risc creditici, així com per qualsevol part interessada que demostri un interès legítim a accedir a aquesta informació.

Quina és la fonamentació jurídica del RIJ?

La base legal del RIJ s'enforteix a través de la jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem. Aquest organisme ha delineat un marc que facilita la inclusió de dades en fitxers de solvència patrimonial, equilibrant de manera precisa el dret a l'honor del deutor i l'interès legítim del creditor. Aquesta interpretació jurídica no sols valida el procediment del RIJ, sinó que simplifica la càrrega processal per als advocats i els seus representats, agilitzant les accions de cobrament.

Necessites assessorament legal per a la teva empresa?

El nostre equip d'advocats de TAX Legal pot ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top