¿Qué es el REDEME?

Què és?
El Règim de Devolució Mensual de l'IVA (REDEME) és un sistema que permet a les pimes i els autònoms liquidar l'IVA de manera mensual, en lloc de fer-ho a través de la declaració trimestral del model 303.

Així, els subjectes passius de l'IVA realitzen la liquidació de l'IVA de manera mensual en lloc de fer-ho trimestralment, la qual cosa els proporciona major liquiditat, sobretot a les empreses les declaracions de les quals els surtin a pagar.

 

Requisits per a acollir-se al sistema REDEME
Per poder declarar l'IVA a través del REDEME, és necessari complir amb els següents requisits:

  • No tributar en el règim simplificat de l'IVA.
  • Estar al corrent de les teves obligacions tributàries.
  • No haver estat exclòs del Registre en els tres anys anteriors a la sol·licitud de l'alta.

 

Com puc inscriure la meva empresa al REDEME?
Per a inscriure't al REDEME, has de presentar els següents models davant d’Hisenda:

  • Model 036, per la Declaració Censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.
  • Model 039, per la Comunicació de dades relativa al règim especial del grup d'entitats en l'impost sobre el valor afegit.

 

Quines obligacions tenen les empreses acollides al REDEME?
Hauran de presentar de manera mensual els següents documents:

  • El model 303, per presentar les seves autoliquidacions d'IVA.
  • Una declaració informativa, bolcant en el model 340 el contingut dels llibres de registre de l'IVA.
  • A més, el REDEME obliga a tots els subjectes passius que tributin a través d'aquest règim a utilitzar el SII i, en conseqüència, hauràs d'informar de totes les factures emeses i rebudes a través de la Seu Electrònica de la AEAT, remetent electrònicament els seus registres de facturació.

 

M'interessa utilitzar el REDEME sent autònom?
El REDEME és molt útil per a aquelles empreses que estan començant i han de fer importants inversions inicials, de manera que és molt probable que l'Agència Tributària hagi de retornar part dels impostos.

També és especialment interessant per a les empreses exportadores, que solen tenir un superàvit d'IVA. En aquests casos, s'avança la devolució de l'IVA, proporcionant liquiditat a les empreses acollides a aquest règim. No obstant això, aquest sistema implica realitzar una gestió més exhaustiva de la facturació, havent de reportar fins i tot a l'Agència Tributària totes les factures rebudes i emeses, la qual cosa implica una important inversió en tecnologia. Per aquest motiu, en el cas d'una empresa que tingui una activitat normal, amb liquidacions en les quals fins i tot l'IVA surt a pagar, pot ser que no compensi.

 

Recorda que:
Els empresaris o professionals que no hagin sol·licitat la inscripció al REDEME el mes de novembre, així com aquells que no hagin iniciat l'activitat, però hagin adquirit béns o serveis amb la intenció de destinar-los al desenvolupament de l'activitat, podran sol·licitar la seva inscripció durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques. En tots dos casos, la inscripció en el registre farà efecte des de l'endemà a aquell en el qual finalitzi el període de liquidació d'aquestes declaracions-liquidacions.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top