Què és el complement de maternitat de les pensions i qui té dret a cobrar-lo?

Amb data 3 de febrer ha estat publicat el Real Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere amb la modificació d’aquest complement de maternitat a les pensions. Aquesta mesura té l’objectiu de reduir la bretxa de gènere a les pensions, reconeixent a les dones – i també als homes en alguns casos -  un suplement en la seva pensió per cada fill biològic o adoptat. 

 

Què és el complement de maternitat?
El complement de maternitat és un suplement que es reconeix a les noves pensionistes per tal de compensar les llacunes de cotització que moltes dones pateixen després del naixement dels fills. Aquí tens les principals mesures aprovades: 


1. Les dones que hagin tingut un o més fills/es i que siguin beneficiàries d’una pensió contributiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viduïtat tindran dret a un complement per cada fill/a. El dret al complement es reconeixerà o mantindrà a la dona sempre que no cursi sol·licitud i reconeixement del complement en favor de l’altre progenitor i si aquest altre és també dona, es reconeixerà a aquella que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui de menor quantia. Per tal que els homes puguin tenir dret al reconeixement del complement haurà de succeir un dels següents requisits: 

2. El reconeixement del complement al segon progenitor suposarà l’extinció del complement ja reconegut al primer progenitor i produirà efectes econòmics el primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que aquesta es dicti dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, si és el cas, al reconeixement de la pensió que la causi; passat aquest termini, els efectes es produiran des del primer dia del setè mes. 

3. Aquest complement tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública contributiva. L’import del complement per cada fill/a, es fixarà a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

4. No es tindrà dret a aquest complement en els casos de jubilació parcial, però sí una vegada s’accedeixi a la jubilació total. 

5. Aquest dret també el tindran les persones beneficiàries d’una pensió de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent pel servei o inutilitat o viduïtat al Règim de Classes Passives. 

 

Quin import té?
El nou complement de maternitat ja no serà un percentatge en funció del número de fills. A partir d’ara serà una quota fixa, de 378 euros anuals per descendent, fins a un màxim de quatre fills. Es divideix en 14 mensualitats; són uns 27 euros al mes per fill. El Ministeri de Seguretat Social estima que la modificació augmentarà la pensió mitjana en un 6% i la mínima en un 8% en el cas de dos fills. 

 

A qui es reconeix?
Aquest suplement es reconeix a totes les dones que tinguin un o més fills i que cobrin una pensió (jubilació, incapacitat permanent i viduïtat). Amb el canvi aprovat aquest dimarts també podran accedir al complement les mares amb una jubilació voluntària anticipada, que a l’anterior redacció no estava inclosa. 
El ministeri dirigit per Escrivá calcula que l’ampliació del complement a partir del primer fill ampliarà el número de beneficiàries en unes 30.000. A finals del 2019, hi havia unes 800.000 pensionistes jubilades a partir del gener del 2016 que estaven cobrant aquest plus.  

 

Els homes hi poden accedir?
Sí, el canvi normatiu obre la porta a què també els homes percebin el complement de maternitat, però en el seu cas el reconeixement no serà automàtic. És a dir, el pare haurà d’acreditar un perjudici en la seva trajectòria laboral després del naixement, si no per defecte es reconeixerà a la mare. “El nou complement es concedirà al progenitor que acrediti un perjudici en la seva carrera professional després del naixement del fill o filla. Però si els dos progenitors acrediten el perjudici o si cap dels dos ho fa, el dret es reconeixerà a la mare, contribuint així a la reducció de la bretxa de gènere”, explica una nota del Ministeri de Seguretat Social.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top