Què cal saber de la nova reforma laboral?

El 28 de desembre el govern va aprovar la nova reforma laboral i avui, 30 de desembre, s'ha publicat al BOE.

La nova reforma laboral entra en vigor el 30 de desembre, però les empreses tindran tres mesos (sis en els contractes d’obra) per adequar els seus temporals.

El govern ha mantingut a la nova reforma laboral les modalitats de contractes vigents fins ara: contracte de formació i aprenentatge, contracte en pràctiques, temporal, amb treballadors fixes-discontinus i indefinits. Això sí, s’hi ha inclòs canvis en les característiques i limitat l’ús dels contractes temporals amb la finalitat de frenar l’atur juvenil, impulsar les polítiques actives adaptades als nous temps i crear ocupació de qualitat.

Contractes de formació i aprenentatge
Estan dirigits a joves i tenen com a objectiu principal combinar la feina retribuïda amb l’adquisició de coneixement teòric i pràctic.
Es podrà formalitzar un contracte de formació amb joves de fins a 30 anys:

  • Sense qualificació professional reconeguda.
  • Amb estudis de formació professional o estudis universitaris, sempre que no hagin tingut un altre contracte formatiu previ o una formació del mateix nivell formatiu.

L’activitat que desenvolupi el jove a l’empresa haurà d’estar relacionada amb les activitats formatives que motiven aquest contracte i comptarà amb un tutor que l’assessorarà i guiarà.

Durada del contracte: Un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys. El temps de treball efectiu no podrà ser superior al 65% durant el primer any i al 85% durant el segon.

Retribució: No podrà ser inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon tenint en compte la retribució fixada pel grup professional i el nivell retributiu corresponent a les funcions desenvolupades. En cap cas la retribució podrà ser inferior al Salari Mínim Interprofessional en proporció al temps de treball efectiu.

 

Contractes en pràctiques
El contracte en pràctiques es podrà concertar amb joves que estiguin en possessió d’un títol universitari o grau superior o un títol equivalent d’ensenyaments artístics esportius que habilitin per l’exercici de l’activitat laboral.

Es podrà formalitzar en els 3 anys següents a la finalització dels estudis, o dels 5 anys si se signa amb una persona amb discapacitat.

Durada del contracte: Entre 6 mesos i 1 any.

Retribució: Serà fixada al conveni col·lectiu aplicable a l’empresa pels contractes en pràctiques. En cap cas podrà ser inferior a la retribució mínima establerta per aquesta modalitat ni al SMI en proporció al temps de treball efectiu.

Serà obligatori incloure un pla formatiu on s’especifiqui el contingut de les pràctiques i les activitats de tutoria necessàries pel compliment dels objectius.

 

Contractes temporals
La reforma laboral limita l’ús del contracte temporal. Només es podran signar per circumstàncies de la producció o per substitució d’una persona treballadora, essent la seva durada entre 6 mesos i 1 any com a màxim.

Si el contracte concertat tingués una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, es podrà prorrogar, mitjançant acord de les parts, per una única vegada. Però la durada total del contracte no podrà excedir aquesta durada màxima.

Quan les empreses formalitzin un contracte temporal derivat de circumstàncies de la producció per tal d’atendre situacions ocasionals, previsibles, amb una durada reduïda, només el podran formalitzar per un màxim de 90 dies l’any. Aquests 90 dies no podran ser utilitzats de manera continuada. Hauran de ser intermitents i no continuats.

Les empreses, l’últim trimestre de cada any, tindran l’obligació de traslladar a la representació legal de les persones treballadores una previsió anual d’ús d’aquests contractes.

Aquests tipus de contractes temporals no es podran formalitzar en cas de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l’activitat habitual de l’empresa.

També es podran signar contractes temporals per la substitució d’una persona treballadora amb dret a reserva del lloc de treball. En aquest cas, els contractes hauran d’incloure el nom del treballador substituït i la causa d’aquesta substitució.

Es podrà iniciar l’activitat abans que es produeixi l’absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les funcions, en un màxim de 15 dies.

També es contempla la possibilitat de contractar de manera temporal un treballador per tal de substituir la jornada descoberta per un empleat que gaudeixi d’una reducció de jornada per guarda legal.

A més, existeix la possibilitat de contractar un empleat durant el procés de selecció o promoció per la cobertura definitiva d’un lloc de treball mitjançant un contracte fix.

Cal destacar que, els contractes temporals de menys de 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari una vegada hagi finalitzat.

 

Contractes amb treballadors fixes-discontinus
Els contractes d’aquesta modalitat es podran formalitzar per realitzar feines de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada.

També amb feines que, tot i que no tinguin aquesta naturalesa, sí que tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

A més, es podran formalitzar en el marc d’execució de contractes mercantils o administratius que, essent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

En cas que la signatura del contracte amb el fix-discontinu sigui a través de subcontractes, es podrà formalitzar en períodes d’inactivitat com terminis d’espera de recol·locació entre subcontractacions. El termini màxim d’inactivitat entre subcontractes serà de 3 mesos.

Per la celebració de contractes amb fixes-discontinus a temps parcial s’amplia la possibilitat a tot conveni, no només al sectorial.

 

Contracte indefinit
La reforma laboral pretén acabar amb la temporalitat dels contractes. Per això, es disminueix el temps perquè un empleat temporal es converteixi en un treballador fixe.

Adquiriran la condició de fixes les persones treballadores temporals que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social una vegada transcorregut un termini igual al que legalment es fixés pel període de prova.

Si en el transcurs de 2 anys, un treballador acumula més d’1 any i mig amb contractes en una mateixa empresa, passarà a ser-ne un treballador indefinit.

A més, les empreses estaran obligades a informar als treballadors amb contractes temporals o de durada determinada sobre l’existència de llocs de treball vacants.

La finalitat és garantir que existeixin les mateixes oportunitats per accedir a llocs permanents que les altres persones treballadores.

Qualsevol incompliment de les normes que regulen la contractació temporal comportarà la consideració del treballador com a indefinit.

Així mateix, es preveu un increment de les sancions en cas que s’utilitzi la contractació temporal de manera irregular i les multes es posaran per cada treballador afectat, i no per empresa, fet que eleva les quanties.

 

Requalificació de treballadors en ERTE
Quan es realitzin ajustaments a les empreses, els treballadors en ERTE podrien disposar d’un mecanisme orientat a la formació i requalificació d’aquests.

L’objectiu del govern és millorar les capacitats tècniques i formatives dels treballadors per tal de millorar la seva reincorporació al món laboral. A més de fer front a les crisis cícliques o sectorials.

Aquest mecanisme suposaria una alternativa a l’acomiadament i a l’alta temporalitat. Així mateix, una de les grans apostes del govern és la digitalització i la formació dels treballadors dins d’aquest àmbit per tal de garantir una millora en la seva formació i una major ocupabilitat.

Un exemple n’és la creació del programa Kit Digital.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top