Publicats els ajuts extraordinaris directes per causa Covid-19 (Catalunya)

Avui 16 de juny el DOGC publica els ajuts extraordinaris directes per autònoms i empreses afectades per la COVID-19.

 

Qui pot demanar els ajuts?
Treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat.

 

Per a què s’ha de destinar l’ajut?
Ha de ser utilitzat per satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors.

 

Requisits que cal complir per poder sol·licitar l’ajut

 • Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin en els sectors d’activitat establerts AQUI
 • Han de continuar l'activitat i el seu volum d'operacions anual declarat en l'impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30% respecte al 2019.
 • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost de la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d'activitat establerts AQUI i que hagin realitzat i declarat alguna d'aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn exercint-la.
 • Els grups consolidats que tributin en l'impost de societats en règim de tributació consolidada. S'entendrà com a persona destinatària, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren. Per la qual cosa, el volum d'operacions a considerar per determinar el descens de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020
 • Tenir el domicili fiscal a  Catalunya, o bé l'establiment permanent, en cas d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya.
 • No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d'1,8 milions d'euros en ajuts directes i de 10 milions d'euros en ajuts per costos fixos.

 

Com es repartiran els ajuts?

 • 3.000 euros per a empresaris amb el règim d’estimació objectiva de l’IRPF
 • De 4.000 a 200.000 euros per a empresaris amb el règim d’estimació directe que demostrin haver perdut un 30% de facturació el 2020.

 

Quin és el termini de les sol·licituds?
El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar a partir de dilluns 21 de juny de 2021 a les 09:00h fins al dia 30 de juny a les 15:00h a través del formulari que estarà disponible a CANAL EMPRESA (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici)

 

Si demanes l’ajut, quins compromisos tens?

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l'ajut.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top