Publicat el reglament que regula els requisits dels sistemes informàtics o electrònics de facturació

El 6 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1007/2023, pel qual s’aprova el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació.

 

Qui ha de complir aquest reglament?

Els empresari@s i professionals, excepte els que remeten els seus llibres de registre de l’IVA a través de la web de la AEAT-SII.

 

Quan hauran d’estar adaptats els sistemes i programes?

Abans de l’1 de juliol del 2025.

 

Els productors i comercialitzadors dels sistemes informàtics hauran d’oferir els seus productes adaptats totalment a aquest reglament en el termini màxim de nou mesos des de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial.

 

Quin objectiu té aquest reglament?

Impedir la producció, comercialització, ús o tinença de programes i sistemes informàtics que permetin la manipulació o ocultació de dades comptables, de facturació o de gestió.

 

Es busca assegurar que tota transacció comercial generi una factura i una anotació en el sistema informàtic del contribuent, impedint la ulterior alteració d’aquestes anotacions i permetent, si és el cas, la simultània o posterior emissió de la informació a l’Administració tributària, que es podrà fer voluntàriament de manera automàtica per mitjans electrònics.

 

Quins requisits han de complir els sistemes informàtics o electrònics de facturació?

Hauran de comptar amb una declaració responsable de la qual en quedi constància formal, expedida pel seu productor, fabricant o desenvolupador, que asseguri el seu compromís de subministrar productes digitals que compleixin amb els requisits establerts a la normativa i certificarà que els seus sistemes informàtics s’ajusten a les normes i responen a aquests requisits davant qui els adquireixin o utilitzin per a donar suport als seus processos de facturació.

 

IVA: REGISTRE I FACTURACIÓ

Obligació

Data de Compliment

Norma d’Aplicació

Qui hi està obligat?

Objectiu

Per a operativa de Sistemes Informàtics de Facturació (Registre)

 

1 de juliol del 2025

Segons Reial Decret 1007/2023, del 5 de desembre

Art. 3.1 de Reglament (contribuents IS no exempts, IRPF amb activitat Econòmica, IRNR amb establiment permanent, atribució de rendes amb activitat econòmica).

Integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació

Per oferiment de Productes Informàtics de Facturació (Registre)

 

9 mesos des de l’aprovació de l’orde ministerial (pendent) o 1 de juliol 2025 manteniment plurianual

Segons Reial Decret 1007/2023, del 5 de desembre

Art. 3.2 del Reglament (productors i comercialitzadors)

Integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació

Per a facturació electrònica > 8M €

1 any des de l’aprovació del reglament (pendent)

Segons Llei 18/2022, del 28 de setembre

Art. 12 Llei (Tots els empresaris i professionals B2B)

Documentació, conservació i transmissió d’aquests documents.

Per a facturació electrònica < 8M €

2 anys des de l’aprovació del reglament (pendent)

Segons Llei 18/2022, del 28 de setembre

Art. 12 Llei (Tots els empresaris i professionals B2B)

Documentació, conservació i transmissió d’aquets documents.

Per a facturació Electrònica a Particulars > 8M €

1 any des de l’aprovació del reglament (pendent)

Segons Llei 18/2022, del 28 de setembre

Si demana expressament o si accepta recepció consumidor: financers, bancaris, assegurances, subministraments d’aigua, gas, llum…

 

Si la contractació és electrònica: agències de viatge, serveis de transport, comerç menor…

Documentació, conservació i transmissió d’aquets documents.

Per a facturació Electrònica a Particulars < 8M €

2 anys des de l’aprovació del reglament (pendent)

Segons Llei 18/2022, del 28 de setembre

Si demana expressament o si accepta recepció consumidor: financers, bancaris, assegurances, subministraments d’aigua, gas, llum…

 

Si la contractació és electrònica: agències de viatge, serveis de transport, comerç menor…

Documentació, conservació i transmissió d’aquets documents.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top