Publicat el Pla Anual de Control Tributari i Duaner del 2024

El Pla Anual de Control Tributari i Duaner es va publicar el 29 de febrer del 2024 i desglossa les actuacions més rellevants a portar a terme per la AEAT en l’exercici 2024, en línia amb allò establert al Pla Estratègic.

 

Entre les directrius recollides al pla es recullen les actuacions per l’anàlisi i, si s’escau, comprovació de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals, l’Impost sobre Transaccions Financeres, l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes i els gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit.

 

Cal recordar que en l’exercici 2023, l’Agència Tributària va ser l’òrgan encarregat de l’aplicació de dos nous gravàmens temporals a la banca i energètiques i el nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes.

 

En l’exercici 2024, s’autoliquidaran tant el pagament anticipat com la liquidació definitiva d’ambdós gravàmens a les empreses, i també l’autoliquidació de l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes.

 

Control de l’economia en plataformes digitals

Les raons són, d’una banda, el creixement anual de dos dígits que les transaccions realitzades a través de plataformes han experimentat en els anys 2020 a 2023 i, d’altra banda, la constatació de la presència de persones i entitats no establertes en el territori d’aplicació de l’impost que estan obligats a satisfer l’IVA al país.

 

Durant l’any 2024 es realitzarà un complet pla que inclou la revisió censal d’operadors no establerts registrats a Espanya que actuen per mitjà de plataformes en vendes a consumidors finals al país, per a comprovar el compliment format de les seves obligacions.

 

També es realitzaran contrastos per a verificar el total d’allò importat per cada operador i es comprovarà la veracitat completa de les declaracions presentades pels operadors espanyols, utilitzant la informació disponible d’altres fonts.

 

Vigilància dels “neobancs”

Els neobancs són entitats de pagament electrònic i altres sistemes de pagament virtual que estan proliferant en els últims temps des de diverses pàgines web.

 

Es tracta d’empreses que habitualment estan vàlidament registrades davant les autoritats de qualsevol Estat membre de la Unió Europea però que, en virtut dels drets de lliure establiment i lliure prestació de serveis, poden realitzar serveis financers digitals a Espanya, sense tenir-hi presència física.

 

S’intensificaran els controls sobre aquelles empreses que utilitzin mitjans de cobrament que es trobin al marge de les obligacions de subministrament d’informació de pagaments per mitjà de targeta de dèbit i crèdit, per tal d’evitar que la utilització d’aquests mitjans de pagament alternatives constitueixi una via d’elusió o frau.

 

D’altra banda, seguiran les captacions d’informació relatives a empreses intermediàries de la inversió i pagament en monedes virtuals, per tal d’augmentar el coneixement dels inversors d’aquest tipus de criptoactius, la font de la seva renda i patrimoni, així com la possible existència de rendiments o plusvàlues obtingudes d’aquestes inversions.

 

Canvis de residència fiscal

En referència a l’anàlisi patrimonial i el control de patrimonis rellevants, Hisenda ha assenyalat que existeixen conductes extremadament lesives pels interessos del Fisc relacionades amb la simulació de la residència fiscal fora del territori espanyol, especialment en casos de persones físiques, amb la principal finalitat d’obtenir una tributació efectiva inferior a la deguda.

 

S'ha observat també que un cert número de persones no nacionals escullen viure a Espanya, establint la seva residència habitual en territori espanyol, quedant-se en aquest territori més de 183 dies de l’any natural, però no comencen a tributar com a residents per la seva renda mundial, sinó que ho segueixen fent, incorrectament, a través de l’Impost sobre la Renda de No Residents únicament per la renda obtinguda o generada a Espanya. Aquests comportaments seran objecte de comprovació.

 

Així mateix, s’atendrà a la simulació de la residència fiscal d’alguns contribuents per la diferent tributació existent en una comunitat autònoma diferent de la real, amb la intenció d’aprofitar-se indegudament d’una inferior tributació.

 

El 2023 es van realitzar actuacions de control de manera coordinada amb l’administració tributària autonòmica que procedeix continuar el 2024.

 

Avisos per incidències en la renda i revisió de les sancions

Per tal de facilitar la correcció de determinades incidències detectades en les declaracions de l’IRPF, esposarà en funcionament una campanya d’avisos als contribuents informant-los d’aquestes incidències, per tal que les puguin corregir mitjançant la presentació d’una declaració complementària.

 

D’aquesta manera, serà el propi contribuent qui corregeixi aquestes incidències, si ho estima pertinent, abans de l’actuació de l’Administració.

 

A més, en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’aplicació INFORMA+ s’ampliarà per a aquelles qüestions més complexes que no puguin ser abordades mitjançant una contestació automàtica, permetent la presentació online de sol·licituds d’informació tributària a través d’aquesta eina.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top