Publicat el Kit Digital per a empreses de 3 a 9 treballadors

Avui dimarts 2 d’agost s’ha publicat la convocatòria del KIT DIGITAL pel tram de 3 a 9 empleats. 

Aquesta convocatòria inclou dues noves categories de solució de digitalització, amplia les entitats beneficiàries dels ajuts i adapta els terminis d’execució, justificació i pagament per tal de facilitar la implementació de les solucions, entre d’altres modificacions. T’informem de tot aquí:  

 

Quan es podran sol·licitar?
A partir del 2 de setembre a partir de les 11:00h i fins el 2 de setembre del 2023

 

A què podràs destinar aquest ajut?
A partir d’ara, les empreses podran contractar la prestació de serveis d’un catàleg de 12 categories de solucions de digitalització: lloc web i presència bàsica a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i eina d’oficina virtual, comunicacions segures, ciberseguretat i s’hi afegeixen les categories de presència avançada a internet i Marketplace

Una altra de les novetats dins del catàleg afecta a la categoria lloc web i presència bàsica a internet. Amb la modificació de les bases, serà necessari que s’hi inclogui l’alta del domini pel beneficiari durant un termini mínim de dotze mesos, essent el beneficiari el titular d’aquest domini i sempre que aquest no en disposi d’un prèviament al desenvolupament de la solució. En aquesta categoria apareix també la funció multilingüe. Canvien alguns requisits de la categoria de solució factura electrònica i en la categoria de gestió de processos es permet la incorporació de mòduls individuals. 

Tots els canvis del catàleg es poden consultar a l’ordre de les bases que pots trobar aquí: 
Disposición 12734 del BOE núm. 181 de 2022

 

Quin import d’ajut puc obtenir?
L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 6.000€.  

 

Com mesuro la plantilla de la meva empresa per saber en quin segment estic del Kit Digital?
Tenint en compte les dades de treballadors existents al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de Treballadors Autònoms, o per qualsevol altre mitjà vàlid en Dret, en el moment de presentar la sol·licitud”. 

 

Requisits de participació: 

  • Ser petites empreses o treballadors autònoms amb domicili fiscal ubicat en territori espanyol. 
  • Tenir la consideració de petita empresa o microempresa. 
  • Estar inscrita al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica efectivament desenvolupada a data de la sol·licitud de l’ajut, i tenir una antiguitat mínima de 6 mesos. 
  • Si s’ha realitzat un canvi del Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Administració Tributària Foral i viceversa, es tindrà en consideració el període que s’hagi mantingut inscrit en ambdós. 
  • No tenir la consideració d’empresa en crisi. 
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. 
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú. 
  • La companyia no pot estar incursa en cap altre de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions. 
  • No superar el límit d’ajuts de mínims. 
  • Disposar de l’avaluació de Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera pyme. 

No podran ser beneficiàries: les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb les quals aquest contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització; les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic; els Col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica. 

Les sol·licituds es presentaran pel sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització a través del formulari automatitzat, que recollirà els punts contemplats a l’Annex I de la Convocatòria, habilitat a la Seu Electrònica de Red.es, el qual també serà accessible des de la plataforma Acelera Pyme (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert. Hauran d’estar signades pel sol·licitant o un representant (legal o voluntari) del sol·licitat degudament apoderat, mitjançant la signatura amb certificat electrònic. En cas que l’entitat sol·licitant compti amb representació mancomunada, la signatura s’haurà de realitzar per tots els representants que siguin precisos. 

 

Documentació a presentar a la sol·licitud: 
1.    A més de la sol·licitud electrònica, caldrà presentar, en cas que actuïs per mitjà de representant voluntari, l’Autorització de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital contemplada a l’Annex II de la Convocatòria. https://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-07/ConvocatoriaII_VersionWeb_reducido_V2.pdf 
No s’admetran aquelles “Autoritzacions de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital” que no segueixin aquest model i/o no estiguin degudament complimentades i signades amb els requisits de signatura electrònica de l’Annex V de la present Convocatòria. 
2.    Els representants voluntaris (incloent-hi, si és el cas, les seves empreses associades i vinculades) que desitgin realitzar la presentació múltiple de sol·licituds mitjançant sistemes automatitzats (robotització), dins del límit de 500 sol·licituds al dia establert a l’apartat quatre de la present Convocatòria, ho hauran d’indicar a Red.es a través del correu electrònic solicitudes.multiples@acelerapyme.gob.es, i completant i signant l’Annex IV de la Convocatòria. 
 

Presentación múltiple de solicitudes y acceso al entorno de pruebashttps://sede.red.gob.es/sites/sede/files/2022-07/Anexo%20VI_Presentaci%C3%B3n%20m%C3%BAltiple_formulario.pdf

 
Documents a presentar:
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii

 

A TAX SOM AGENT DIGITALITZADOR
Si vols implantar un portal de l’empleat, una eina de recursos humans que et permeti gestionar vacances i torns, que els teus treballadors puguin accedir a les seves nòmines i contractes i que puguin registrar la seva jornada laboral, pots utilitzar el KIT DIGITAL per contractar el PORTAL DE L’EMPLEAT que t’oferim. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top