Publicat al BOE l’increment del SMI

Avui dimecres 7 de febrer el BOE ha publicat l’increment del 5% en el Salari Mínim Interprofessional per l’any 2024.

Aquest augment estableix el SMI en 1.134€ mensuals, és a dir 15.876€ anuals (abans eren 15.120€ anuals). És important destacar que aquestes xifres corresponen al salari brut distribuït en 14 pagues. En termes de 12 pagues, amb les pagues extra prorratejades, el salari mensual ascendirà a 1.323€.

 

A tenir en compte:

  • Aquest increment del SMI té caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2024.
  • S’ha modificat el límit exempt de l’Impost sobre la Renda passant a ser de 15.876€.
  • Persones treballadores eventuals, temporers i temporeres: 53,71€ per jornada.
  • Per a treballador@s de la llar el nou salari mínim es fixa en 8,87€ per hora.
  • No es practicarà retenció sobre els rendiments del treball la quantia dels quals superi l’import anual establert al quadre següent en funció del número de fills i altres descendents i de la situació del contribuent:

 

 

Situació del contribuent

Nº de fills i altres descendents

0

-

Euros

1

-

Euros

2 o més

-

Euros

1ª Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment.

-

17.644

18.694

2ª Contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes.

17.197

18.130

19.262

3ª Altres situacions

15.876

16.342

16.867

 

  • Les rendes compreses entre els 15.876€ i los 19.747,50€ patiran menys retencions. Quan el rendiment net del treball fos inferior a 19.747,5€, en les següents quanties:
    • Si el rendiment net del treball és igual o inferior a 14.852€: 7.302 euros anuals.
    • Si el rendiment net del treball és superior a 14.852€ i igual o inferior a 17.673,52 €: 7.302€ menys el resultat de multiplicar per 1,75 la diferència entre el rendiment del treball i 14.852€.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top