Publicades les modificacions sobre el desplaçament de treballadors efectuat en el marc d’una prestació de servies a l’estranger

 •  La Directiva modificativa (UE) 2018/957 havia d’adquirir rang de llei en els països de la UE, com a molt tard el 30 de juliol del 2020. No obstant, només s’aplicarà al sector del transport per carretera a partir de la data d’aplicació d’un acte legislatiu adoptat per a modificar les Directives 2006/22/CE i 2014/67/UE relatives al desplaçament de conductors en el sector del transport per carretera. Aquest acte és la Directiva (UE) 2020/1057, que entrarà en vigor el 2 de febrer del 2022.
 • La Directiva (UE) 2020/2057 ha d’adquirir rang de llei als països de la UE com a molt tard el 2 de febrer del 2022.

Les principals modificacions a destacar són:

 • Equiparació salarial de treballadors. Tant respecte al sou a cobrar quan s’està desplaçat com a rebre els mateixos complements o reemborsaments en concepte de despeses de viatge, allotjament i manutenció per estada d’un treballador fora del seu domicili per motius professionals que els aplicables als treballadors locals en aquest estat membre. (ES MANTÉ)
 • Desplaçament màxim per 3 anys. La durada màxima del desplaçament segons el conveni vigent és de tres anys, es pot demanar una excepció justificant la causa en virtut d’allò regulat a l’art. 6.2 del Conveni, a l’escrit s’al·legaran les circumstàncies professionals i/o personals que justifiquin la necessitat de permanència en aquell país, i s’adjuntarà també còpia del contracte del treballador amb l’empresa espanyola. Obligació dels països d’acollida de vetllar perquè als treballadors desplaçats se’ls garanteixin una sèrie de condicions de treball que s’apliquen obligatòriament als treballadors de l’estat membre.
 • Protegir els treballadors durant el desplaçament en relació amb la lliure prestació de serveis establint disposicions obligatòries sobre les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors que s’ha de respectar.
 • Els estats membres tenen l’obligació de publicar la informació sobre les condicions de treball al web nacional oficina única, els elements constitutius de la remuneració que siguin obligatoris, així com el conjunt addicional de condicions de treball aplicables als desplaçaments de durada superior als 12 o 18 mesos. Cada estat membre ha de garantir que la informació que apareix al web és correcte i que s’actualitza periòdicament.
 • Es reforça la lluita contra el frau relacionada amb el desplaçament de treballadors.
 • Els estats membres han de vetllar perquè les empreses garanteixin als treballadors desplaçats al seu territori, sobre la base d’igualtat de tracte, les condicions de treball a l’estat membre on s’efectuïn les feines en matèries com: remuneració, períodes mínims de descans, durada de les vacances, mesures de salut, seguretat i higiene a la feina, igualtat de tracte entre homes i dones, mesures de protecció de dones embarassades o que hagin donat a llum, condicions d’allotjament que proporciona l’empresari, etc.
 • Aquests canvis s’aplicaran en el transport internacional per carretera.

 

L’entrada en vigor és:
El Paquet de Mobilitat es va publicar el passat 31 de juliol i aquestes són les diferents dates d’entrada en vigor de les diferents normes que conté:

1. REGLAMENT (UE)2020/1054 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 15 de juliol del 2020 pel qual es modifica el Reglament (CE) Nº 561/2006 en allò referent als requisits mínims sobre els temps de conducció màxim diaris i setmanals, les pauses mínimes i els períodes de descans diaris i setmanals i el Reglament (UE) Nº 165/2014 en el referent al posicionament mitjançant tacògrafs:

 • Entrada en vigor als 20 dies de la seva publicació (20 d’agost del 2020).
 • Modificació de l’article 16.3 a) del Reglament 561/2006 el 31 de desembre del 2024.
 • Modificació de l’article 36 del Reglament 165/2014 el 31 de desembre del 2024.

2. REGLAMENT (UE) 2020/1055 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 15 de juliol del 2020 pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) Nº 1071/2009 d’accés a la professió, (CE) Nº 1072/2009 d’accés al mercat i (UE) Nº 1024/2012 de cooperació administrativa a través del Sistema IMI, amb la finalitat d’adaptar-los a l’evolució del sector del transport per carretera:

 • Entrada en vigor als 20 dies de la seva publicació (20 d’agost del 2020).
 • El reglament serà aplicable a partir del 21 de febrer del 2022.
 • Article 23 del Reglament 1071/2009, aplicació del Reglament als que facin transport amb vehicles amb una MMA inferior a 3,5 tones, a partir del 21 de maig del 2022.
 • Article 1.5.c) del Reglament 1072/2009, obligació d’obtenció de llicència comunitària per part dels que facin transports a la UE amb vehicles d’entre 2,5 i 3,5 tones, a partir del 20 de maig del 2020.

3. DIRECTIVA (UE) 2020/1057 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 15 de juliol del 2020 per la qual es fixen normes específiques en relació a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE pel desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i que la qual es modifiquen la Directiva 2006/22/CE en allò referent als requisits de control del compliment i el Reglament (UE) Nº 1024/2012:

 • Entrada en vigor el dia següent de la seva publicació.
 • Els Estats membres tenen fins el 2 de febrer del 2022 per a publicar la transposició d’aquesta Directiva. És en el moment en què es transposi que entrarà a aplicar-se. 
 • La Comissió té fins el 2 de juny del 2021 per tal d’establir una fórmula comuna par a calcular la classificació de riscos de les empreses.

Aquests canvis suposaran en relació amb la situació actual: un increment de salaris dels treballadors, en la majoria de casos, durant el temps que dura el desplaçament, reducció del temps de desplaçament per tal que el treballador es pugui acollir a la legislació laboral del país de destí i un control molt estricte per tal d’evitar fraus quan es doni aquesta situació.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top