Publicació al BOE de la Llei 5/2022, de 9 de març (modifica legislació relacionada amb el model 720)

El BOE publica avui la Llei 5/2022, de 9 de març, on s’han introduït les esmenes necessàries per adequar la legislació del model 720 al dret europeu.
Aquesta llei modifica la Llei 27/2024, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, i el Text Refós de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat mitjançant Real Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides.

Destaquem:

  • Derogació de la sanció del 150% (Disposició derogatòria única)
  • Eliminació de les multes fixes de 100 a 5.000 €/dato (Disposició final quarta)
  • Eliminació guanys patrimonials no justificats i imprescriptibilitat per la no presentació en termini del model 720 (Disposició final cinquena)
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top