Prorrogada la bonificació per a contractes fixes discontinus en turisme, comerç i hostaleria

Les bonificacions per incentivar la prolongació dels contractes fixes discontinus en aquests sectors s’han anat aplicant des de fa anys. Aquí t’expliquem com han anat evolucionant.

 

Llei 3/2012 (6 de juliol)
Aquesta Llei permetia a les empreses obtenir una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social els mesos de març i novembre de cada any, amb la condició de mantenir l’ocupació dels treballadors amb contractes fixes discontinus durant aquests mesos. Aquesta bonificació s’aplicava per contingències comunes, conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional.

Al llarg dels anys s’han anat introduint algunes modificacions a aquesta llei:

 

Variacions introduïdes el 2019
Es va establir una bonificació del 50% pels mesos de febrermarç i novembre de cada any per a empreses que iniciïn o mantinguin en alta els treballadors amb contracte fixe discontinu durant aquests mesos.

Podien accedir a aquesta bonificació les empreses del sector del turisme, comerç i hostaleria, excloses les del sector públic, que estiguessin vinculades al sector del turisme.

Hi figurava també una excepció per a les empreses que tinguessin centres de treball a les Illes Balears Canàries i es dediquessin al turisme, comerç i hostaleria que estiguessin vinculades al sector del turisme. Aquí s’hi sumaven als mesos esmentats, octubre i desembre del 2019 i febrer i març del 2020.

 

Real Decreto-Llei 7/2020 (12 març)
Des de l’1 de gener del 2020 i fins el 31 de desembre del 2020, la bonificació del 50% per les empreses del sector del turisme, comerç i hostaleria vinculades al turisme (excepte el sector públic) s’aplicava als mesos de febrermarçabrilmaig juny, sempre que es mantinguessin els contractes fixes discontinus durant aquests mesos.

Aquesta modificació no es va aplicar a les Illes Balears ni Canàries al febrer i al març del 2020. Durant aquests mesos es va aplicar la bonificació regulada a l’article 2 del Reial Decret-Llei 12/2019 de mesures urgents per a pal·liar els efectes de la fallida del grup turístic Thomas Cook.

 

Reial Decret Llei 25/2020 (3 juliol)
Aquest Reial-Decret Llei ampliava l’ajut als mesos de juliol, agost, setembre i octubre del 2020. El seu objectiu era reactivar l’economia i l’ocupació dels sectors esmentats.

 

Reial Decret-Llei 35/2020 (22 desembre)
Les empreses podran accedir a una bonificació del 50% els mesos d’abril a octubre del 2021, sempre que iniciïn o mantinguin en alta els treballadors amb contractes fixes discontinus durant aquests mesos.

Les exempcions de quotes a la Seguretat Social són compatibles amb aquestes bonificacions, sempre que la suma de les dues no superi el 100% de la quota empresarial que correspongui ingressar.

 

Llei 11/2020 (30 desembre)
Els seus efectes van començar l’1 de gener del 2021 i tenen una vigència indefinida. En aquesta llei s’amplia la bonificació que estableix el Reial Decret-Llei 25/2020 als mesos de febrermarç i novembre. D’aquesta manera, al 2021 la bonificació s’aplicarà de febrer a novembre.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top