Pròrroga de les prestacions per cessament d’activitat per autònoms fins el 28 de febrer

El Reial decret llei publicat en el BOE d'aquest dimecres estén fins al 28 de febrer de 2022 les ajudes per als autònoms l'activitat dels quals es va veure afectada per la pandèmia.

 

Prestació per suspensió d'activitat

Els treballadors per compte propi que continuïn amb una suspensió temporal de tota la seva activitat arran de les restriccions de les autoritats mantindran la seva prestació extraordinària per suspensió d'activitat, equivalent al 70% de la base mínima de cotització. Aquest col·lectiu també quedarà exempt de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període comptarà com cotitzat i serà compatible amb ingressos del treball per compte d'altre fins a 1,25 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Aquesta norma va entrar en vigor ja el dimecres 29 de setembre.

 

Prestació ordinària

La pròrroga de les ajudes continua vigent per als treballadors per compte propi que presentin una caiguda del 50% en la facturació del tercer i quart trimestre de 2021 en comparació amb el mateix període de 2019 i que no hagin obtingut entre juliol i desembre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros. A més, han de complir amb el requisit de carència per a accedir a la prestació ordinària de cessament d'activitat.


Prestació extraordinària per a autònoms amb baixos ingressos que no poden accedir a l'ordinària

El Reial decret llei contempla la sol·licitud de prestació extraordinària per als qui no puguin accedir a les dues ajudes anteriors. En aquest cas, la prestació serà equivalent al 50% de la base mínima de cotització i l'autònom estarà exonerat d'abonar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest temps li comptarà com cotitzat.

Per a accedir a aquesta prestació, és requisit que el treballador per compte propi presenti una caiguda d'ingressos del 75% i uns rendiments nets computables en els dos últims trimestres de 2021 inferiors al 75% del salari mínim interprofessional.


Prestació per a autònoms de temporada amb baixos ingressos

En el cas dels autònoms de temporada, la prestació d'aquest sisè esquema d'ajudes és del 70% de la base mínima. També exigeix que els ingressos de l'últim semestre de 2021 siguin inferiors 6.725 euros.

Autònoms canaris

El Reial decret llei també inclou mesures especials per als autònoms canaris afectats per l'erupció del volcà de la Palma. Els autònoms que hagin de suspendre o cessar la seva activitat com a conseqüència directa del volcà podran accedir a una prestació per cessament d'activitat sense còmput dels primers cinc mesos de percepció.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top