Programa NEOTEC: Ajuts a nous projectes empresarials empreses innovadores

Aquests ajuts estan destinats a la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia. Es prima la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empresa per tal de reforçar les seves capacitats d’absorció i generació de coneixement. 

 

Qui són els beneficiaris?
Les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut a la present convocatòria, amb un capital social mínim o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. 

Els ajuts es podran destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant això, no s’adeqüen a aquesta convocatòria els projectes empresarials el model de negoci dels quals es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc seran objecte d’ajut aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament al seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia. 

 

Quines actuacions i despeses són subvencionables?
La posada en marxa d’un nou projecte empresarial d’empreses innovadores, sempre que estiguin inclosos al pla d’empresa i siguin necessaris pel seu desenvolupament. 

En concret, es podran finançar les següents despeses: 
•    Inversions en equips
•    Despeses de personal
•    Materials
•    Col·laboracions externes/assessoria
•    Altres despeses com: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances, així com despeses de promoció i difusió i despeses de formació, i despeses derivades de l’informe d’auditor. 
L’actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros, sense comptar les despeses de formació previstos a la convocatòria.  

 

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
Les sol·licituds es poden presentar del 20 de maig del 2022 al 5 de juliol del 2022 (fins a les 12:00h). 

Els ajuts se sol·licitaran per a actuacions anuals o plurianuals. En qualsevol cas, les actuacions subvencionables s’hauran d’iniciar a partir del 01-01-2023, i podran finalitzar el 31-12-2023, en cas que el projecte tingui una durada d’un any, o bé el 31-12-2024, si el projecte té una durada de dos anys. 

Així mateix, s’exigirà que només es puguin seleccionar aquelles activitats que compleixin la legislació mediambiental i europea pertinent. 

 

Quina quantia es podrà finançar?
Es podrà finançar fins el 70% del pressupost elegible de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. 

En les actuacions que incloguin la contractació laboral d’almenys un doctor, en els termes previstos a la convocatòria, es podrà finançar fins el 85% del pressupost elegible de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari. 

Addicionalment, la quantia de l’ajut es podrà incrementar fins a 10.000 euros en les actuacions que hagin sol·licitat la formació prevista a la convocatòria i compleixin tots els requisits indicats a al respecte. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top